Karar No              : 2019/MK-267

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/342703 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Diş Üniti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2018/342703 ihale kayıt numaralı “2 Kalem Diş Üniti” ihalesine ilişkin olarak Aypa İç ve Dış Ticaret Paz. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.01.2019 tarihli ve 2019/UM.I-80 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Güloğuz Diş Deposu Tic. ve Paz. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 11.04.2019 tarihli E:2019/314, K: 2019/741 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin gerekçesi “Teknik Şartname’nin 4.4. maddesinde belirtilen “tek kaynaktan ışık verilebilme özelliğinin teklif kataloğunda ifade edilmemesi sebebiyle yeterlik kriterlerinin sağlanmadığı” şeklinde olup, konu bu çerçevede incelendiğinde; davalı idare tarafından dosyaya sunulan Teknik Şartname’nin 4.4. maddesinde, alımı yapılacak olan diş ünitinin parçası olan reflektör için “reflektör üzerinden tek ışık kaynağından tek hareketle sarı ışık verilebilmelidir.” şartının getirildiği, davacı tarafından ihale makamına sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde de aynı şekilde “reflektör üzerinden tek ışık kaynağından tek hareketle beyaz ışık verilebilmelidir.” ibaresinin yer aldığı, müdahil tarafından ihale makamına sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde de aynı şekilde “reflektör üzerinden tek ışık kaynağından tek hareketle beyaz ışık verilebilmedir.” ibaresinin yer aldığı, itirazen şikâyet başvurusunu yapan diğer şirket tarafından ihale makamına sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde de “reflektör üzerinden tek ışık kaynağından tek hareketle sarı ışık verilebilmektedir.” ibaresinin yer aldığı, üç isteklinin hepsinin tekliflerinde de, sarı ışık-beyaz ışık ayrımından bağımsız olarak “tek ışık kaynağından tek hareketle ışık verilebilme” özelliğinin beyan ve taahhüt edildiği, ihale makamı ve/veya davalı idare tarafından davacının teklif ettiği cihazın bu özelliği taşımadığı, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu, ayıplı malın teklif edildiği yönünde yapılmış somut bir tespitin de bulunmadığı, sadece “tek ışık kaynağından tek hareketle ışık verebilme” özelliğinin katalogda belirtilmediği gerekçesiyle işlem tesis edildiği, söz konusu özellik davacı tarafından usulüne uygun şekilde yazılı olarak beyan ve taahhüt edildiğinden, bu özelliğin mevcut olmadığına dair somut bir tespit olmaksızın sadece katalogda belirtilmediği gerekçe gösterilerek yeterlik kriterlerinin karşılanamadığının kabulüne imkan bulunmadığı, davalı idare tarafından işlem tesisine gösterilen gerekçenin maddi olaya/vakıaya uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulu’nun 08.05.2019 tarihli ve 2019/MK-155 sayılı kararı ile “Kamu İhale Kurulunun 16.01.2019 tarihli ve sayılı kararının, başvuru sahibinin 1(a) iddiası için yapılan değerlendirmeye ilişkin kısmının iptaline” karar verilmiş olup, Kurum tarafından söz konusu Mahkeme kararına ilişkin olarak yapılan temyiz başvurusu sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından alınan 04.07.2019 tarihli ve E:2019/1801, K:2019/2417 sayılı kararla “…İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden, davacı şirket tarafından teklif edilen reflektörün tek ışık kaynağından ışık verilebilme özelliğinin teklif dosyasında sunulan katalogda işaretlenen bölümde ifade edilmediği, kataloglarda belirtilmeyen bahse konu özelliğin gösterilememe gerekçesinin de teklif dosyasında sunulmadığı anlaşılmıştır.

Teklif edilen ürünlere demonstrasyon yapılabilmesi, öncelikle ihale dokümanında belirtilen yeterlik koşullarının sağlanmasına bağlı olduğundan, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerini sağlamayan söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının, davacı şirketin teklifinin ihalede sunmuş olduğu reflektör yönünden değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, kararın gerekçesinde yer alan ve temyizen incelenen Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 15.03.2019 tarihli ve E:2019/168, K:2019/590 sayılı kararının, Dairemizin 04.07.2019 tarihli ve E:2019/1364, K:2019/2414 sayılı kararıyla bozulduğu anlaşıldığından, bozulan karar dayanak alınmak suretiyle verilen işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamaktadır…Açıklanan nedenlerle…davanın reddine” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 08.05.2019 tarihli ve 2019/MK-155 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulu’nun 16.01.2019 tarihli ve 2019/UM.I-80 sayılı kararının Güloğuz Diş Deposu Tic. ve Paz. Ltd. Şti. bakımından hukukî geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle