Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • İçindekiler İdari Yargılama Usulü Kanununda Zımni Red Sürelerini Kapsayan Değişiklikler. 1 İdarenin Zımni Red Süreleri Kısaldı 1 Dava Açma Süresi İçerisinde İdareye Başvuru Halinde İdarenin Cevabını Bekleme Süresi Kısaltıldı 1 İhlalin Ortadan Kaldırılması İçin İdareye Başvuru Durumunda Zımni Red Süresi Kısaltıldı 2 İdare ve Vergi Mahkemelerinde Gerekçeli Karar Yazımı Süresi 30 Gün Oldu. 2 Devam […]

  • Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar Bilindiği üzere, 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Uygulanmaya başlama süresi” başlıklı geçici maddelerinde değişiklik yapılarak, elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde […]

  • Demonstrasyon Tutanağında Yetkili Kişilerin İmzasının Bulunmadığı İddiası Karar No              : 2021/UM.II-1148 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/69596 İhale Kayıt Numaralı “2 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Alımı” İhalesi (2. kısım) KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Alımı” (2.kısım) ihalesine ilişkin olarak Savaş Medikal […]

  • İhalenin İptalinde İdarenin Takdir Yetkisinin Denetlenmesi Karar No              : 2021/UM.II-1152 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/104891 İhale Kayıt Numaralı “Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın Alım İşi” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (Gaski) Genel Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik […]

  • Ortaklık Yapısına Ve Yönetimdeki Görevlilere Yer Verilmediği İddiası Karar No              : 2021/UM.II-1153 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/87066 İhale Kayıt Numaralı “Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı İçin 1 Kalem Demirbaş Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı […]

  • İdareye Sunulan Anonim Şirketler Tarafından Her Durumda Bu Bilgileri Gösterir Pay Defterinin Noter Onaylı Olarak Sunulmadığı İddiası Karar No              : 2021/UY.II-1154 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/42538 İhale Kayıt Numaralı “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Elazığ Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 19.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile […]

  • İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile (a) ve (c) bentlerinde yer alan “sirkülerinin” ibareleri “beyannamesinin”, (b) bendinde yer alan “imza beyannamesi/imza sirkülerine” ibaresi “imza beyannamesine” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki […]

  • DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “ç) Tüzel kişi olması halinde, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza […]

  • Sözleşme İmzalamaya Gelmeyen Başvuru Sahibinin Geçici Teminatının Gelir Kaydedilmesi İşleminde Mevzuata Aykırılık Olmadığı Karar No              : 2021/UM.I-1116 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/598785 İhale Kayıt Numaralı “4 Kısımlı Muhtelif Gıda” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 21.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “4 Kısımlı Muhtelif Gıda” ihalesine ilişkin […]

  • İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Başvuruya Konu İhalede Yeterlik Belgesi Olarak Sunulması Gerektiğine İlişkin Düzenleme Mevcut Olmadığından Bu Gerekçeyle Değerlendirme Dışı Bırakılma Kararı Verilemez Karar No              : 2021/UH.I-1119 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/123408 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı 9 İştirak Şirketi İçin “Malzemeli Yemek Pişirme, Servis Etme, Dağıtma, Servis Sonrası Hizmetleri İşi”nin “Ortak […]

1 2 3 25