İçindekiler

İdari Yargılama Usulü Kanununda Zımni Red Sürelerini Kapsayan Değişiklikler. 1

İdarenin Zımni Red Süreleri Kısaldı 1

Dava Açma Süresi İçerisinde İdareye Başvuru Halinde İdarenin Cevabını Bekleme Süresi Kısaltıldı 1

İhlalin Ortadan Kaldırılması İçin İdareye Başvuru Durumunda Zımni Red Süresi Kısaltıldı 2

İdare ve Vergi Mahkemelerinde Gerekçeli Karar Yazımı Süresi 30 Gün Oldu. 2

Devam Eden Başvurular Değişikliklerden Etkilenmeyecek. 2

Sonuç. 3

İdari Yargılama Usulü Kanununda Zımni Red Sürelerini Kapsayan Değişiklikler ve İhale Hukuku

14.07.2021 tarihinde 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” sadece 5271 sayılı Kanunda değişiklikler yapmamış aynı zamanda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da bazı yeni hükümler hayata geçmiştir. 

Bu değişikliklerin İhale Hukuku açısından bir etkisi olup olmadığını inceleyecek olursak;

İdarenin Zımni Red Süreleri Kısaldı

Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesi 2577 sayılı Kanunun 10. Maddesinin 2. Fıkrasında değişiklik yaparak;

“Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler” haline getirmiştir.

Düzenlemeden önce 60 gün olan “zımni red” süresi 30 güne düşürülmüştür. Artık ilgililer 30 günün bitiminden itibaren 60 gün içerisinde dava açabileceklerdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus dava açma süresinin değiştirilmemiş olduğudur. İdare tarafından verilen cevabın kesin nitelikte olmaması durumunda kesin cevabı bekleme süresi de 6 aydan 4 aya düşürülmüştür.

Dava Açma Süresi İçerisinde İdareye Başvuru Halinde İdarenin Cevabını Bekleme Süresi Kısaltıldı

Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. Maddesi 2577 sayılı Kanunun 11. Maddesinin 2. Fıkrasında değişiklik yaparak;

“1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.” Şekline dönüştürmüştür.

Buna göre ilgililer idari dava açmadan önce işlemin kaldırılması, geri alınması ve değiştirilmesi için idarenin üst makama ya da üst makam yoksa bizzat kendisine başvurduklarında 60 gün olan bekleme süresi 30 güne düşürülmüştür.

İhlalin Ortadan Kaldırılması İçin İdareye Başvuru Durumunda Zımni Red Süresi Kısaltıldı

Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. Maddesi 2577 sayılı Kanunun 13. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yaparak;

“1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka süretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında otuz gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.” haline getirilmiştir.

Düzenlemeden önce idari eylemler nedeniyle haklarının ihlal edildiğini düşünenler zamanaşımı süresi içerisinde idareye ihlalin ortadan kaldırılması için başvurduklarında, idarenin “zımni red” süresi 60 günden 30 güne düşürülmüştür.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde Gerekçeli Karar Yazımı Süresi 30 Gün Oldu

Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesi 2577 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır.”

Madde idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlarda bulunması gereken hususları düzenlemektedir. Eklenen bu hükümle mahkemelerin verdikleri kararların gerekçelerini yazmak için artık 30 günlük süreleri bulunmaktadır.

Devam Eden Başvurular Değişikliklerden Etkilenmeyecek

Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. Maddesi 2577 sayılı Kanununa geçici 10. Madde eklenmiştir:

“” 1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanır.”

Eklenen bu hükme göre idareye yapılmış mevcut başvurular nedeniyle ilgililerin hak kaybına uğramasının önüne geçilmek amaçlanmıştır.

İhale hukuku bağlamında ise “ihaleden yasaklama kararları”nda idareye başvuru neticesinde bekleme süresinin kısaldığı söylenebilir.

İhaleden yasaklama kararları haricindeki ihale işlemleri 2577 sayılı Yasanın 20/A maddesi uyarınca ivedi yargılama usulüne tabi olduğundan ihale hukukuna ait sürelerde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Sonuç

Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun idare hukukunda idareye yapılan başvurularda bekleme sürelerini azaltarak yargılama sürelerini kısaltmak amacını taşıdığı aşikardır.

Yapılan değişiklikler ihale hukukunda ve dava açma sürelerinde herhangi bir yenilik getirmemektedir.

İhale hukuku ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için bize ulaşabilirsiniz. 14.07.2021

Sorumsuzluk Beyanı

Bu makale yalnızca bilgi amaçlı olup yazarın şahsi kanaatini aktarmaktadır, bu makalede bulunan hiçbir bilgi hukuki tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. Demirel Hukuk Ofisi işbu makalede sunulan hiçbir bilginin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda bir garanti vermemektedir ve ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri hiçbir eylemden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Kamu ihale avukatı, ihale avukatı, kamu ihale avukatı ankara anahtar kelimeleri bu sitenin temel anahtar kelimelerindendir.

Yorum Ekle