Yargitay 3. Hukuk Dairesinden:

ESAS NO         2019/3116

KARAR NO : 2019/6326

TURK MI LLETI AD1NA
YARGITAY ILAMI

1NCELENEN KARARIN

MAHKEMESI             MUDANY A 1.ASLIYE HUKUK (AILS} MAI-IKEMES1

TARIHI                      : 30/01/2018

NRJMARASI            : 2017/152-2018/28

DAVACI                   : NESLIHAN AYE/DOAN

DAVAL I                   : NURETTIN TEZCAN VEK.AV.MUGE SANDIKCI

Taraflar arasmdaki nafaka davastrun mahkemece yamlan yargilamast sonucunda, davanin lasmen kabulune ydnelik olarak verilen hiikme karat Yargday Cumhuriyet Bassavciligt tarafindan kanun yaranna temyiz yoluna basvurulmakla, dosya incelendi geregi kon usul up

YARGITAY KARARI

Davao diva dilekgesinde; taraflann miisterek cocuklart Vildan icin ayhk 150 TL istirak nafakastna hamedildigini, 4 yddir artunlmadan 6denen nafakantn cok yetersiz kaldigint hen siirerek, istirak nafakasunn ayl tk 500 TL’yeyukseltilmesini talep etmistir.

Mahkemece, davantn kismen kabulu ile istirak nafakasuun 400 TL’ye cakartilmasma karar verilmis, taraflarin istinaf basvurusu dzerine; Bursa Bolge Adliye Mahkernesi 2.Hukuk Dairesinin 17/09/2018 tarih ve 2018/926 E.-822 K.sayth Harm ile karann kesin oldugu gerekcesiyle HMK.’run 341,346 ye 352. maddeleri geregince taraflartn istinaf basvurusunun reddine karat verilmistir.

Yargttay Cumhuriyet Bassavoligmtn 23/05/2019 tarih ye 2019/409257 sayth yazdan ile Avukathk Asgari Ocret Tarifesinin 9/2. maddesi hukmu karstsinda, reddedilen nafaka talebi y6Minden davah lehine vekalet ticretine hiikmedilmesinin usul ve yasaya aykin oldugu belirtilerek, hiiknnfin IIMK.’mn 363/1. maddesi uyannca kanun yaranna bozulmast talep

Hukum tarihinde yurudukte bulunan Avulcatlik Asgari Ucret Tarifesinin 9/2.

maddest; “Nafaka davalannda reddedilen lawn                       avukatlik ilcretine Irlikmedilemez”
hukmiinu ihtiva etmektedir.

Somut olayda; 150 TL dart istirak nafakasmin 500 TL’ye yukseltilmesi talep edilmis olup, mahkemece davanin lusmen kabulane ile nafakanin 400 TL’ye anttrilmasma, reddedilen lustm fizerinden davalt taraf lehine 2180 TL vekalet ticretine hiikmedihnesine karat verilmistir.

Ancak yukartda aciklanan hilkam karsistnda, reddedilen nafaka talebi yontinden davah lehine vekalet iicretine hiikmedilenieyeceginden, mahkemece Avukathk Asgari Ocret Tarifesinin 9/2. maddesi gOzardt edilerek tests edilen hukum usul ye yasaya aylon olup bozmayi gerektirrnistir.

Bu ititrarla, Yargitay Cumhuriyet Bassavciligmin Hukuk Muhakemeleri Kanununu 363. Maddesine dayalt kanun yaranna hozma isteminin kabulii ile, hukman sonuca etkili olmamak fizere BOZULMASINA ve geregi yapilmak uzere kaninn bir Omeg1 ile dosyamn Yargitay Cumhuriyet Bassavcdtgina gonderilmesine, 08/07/2019 tarihinde oy birligiyle karar verildi.

Yorum Ekle