Karar No              : 2019/UM.IV-386

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/199573 İhale Kayıt Numaralı “Tekerlek Takımı ve Monoblok Tekerlek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) tarafından 22.06.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tekerlek Takımı ve Monoblok Tekerlek” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.02.2019 tarih ve 8557 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/237 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin üzerlerinde kaldığı ve sözleşme yapmaya davet edildikleri ancak dolar kurundaki yükselme nedeniyle işin yapılma ihtimalinin kalmadığı, bu durumun mücbir sebep olarak değerlendirilmeyip haklarında yasaklama kararı verilerek geçici teminatlarının irat kaydedilmesinin mevzuata uygun olmadığı, geçici teminatlarının iade edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

İtirazen şikâyette bulunanlardan 53 üncü maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen bedelin dört katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Başvuru teminatları Kurum hesaplarına yatırılır. Bu teminatlar Kurum gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.

İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre idareye veya Kuruma gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, anılan maddenin beşinci fıkrasında başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikâyet dilekçesinin bir örneğinin ve varsa şikâyet dilekçesine idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmesinin, başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmasının zorunlu olduğu belirtilmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “İtirazen şikâyet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan “Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz.” hükmü gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin 28.08.2018 tarihinde idareye geçici teminatının iade edilmesi talepli şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 14.09.2018 tarihli cevabı üzerine İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı ve Sivas İdare Mahkemesinin merciine tevdi kararı ekinde dava dilekçesinin Kurumumuza gönderildiği anlaşılmıştır.

Başvuru kapsamında tespit edilen baro pulu yapıştırılmış vekâletname ve başvuru bedeli eksikliklerinin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için eksiklikler www.ihale.gov.tr  internet sayfasında 04.03.2019 tarihinde ilân edilmiş, ayrıca başvuru sahibi vekilinin dosyadaki adresine yazıyla tebligat yapılarak söz konusu eksikliklerin giderilmesi gerektiği bildirilmiştir. Başvuru sahibi tarafından söz konusu eksikliklerden başvuru bedelinin 07.03.2019 tarihinde tamamlandığı görülmekle birlikte baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin bildirimin başvuru sahibi vekiline ulaştığı 06.03.2019 tarihini izleyen 10 gün içinde en geç 18.03.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle