Aşırı Düşük Teklifte Önemli Teklif Bileşenleri Bütün İstekliler İçin Aynı Unsurları İçermelidir.

Karar Tarihi : 22.05.2024

Karar No : 2024/UM.II-682

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1554734 İhale Kayıt Numaralı “Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerimizin İhtiyacı İçin 2024 Yılı Temizlik Malzemeleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 tarafından 15.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerimizin İhtiyacı İçin 2024 Yılı Temizlik Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baya Medikal Bakım Onarım Elektrik İnşaat Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.04.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.04.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.04.2024 tarih ve 140749 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.04.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/497 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede; Teknik Şartname’de belirtilen, “Üreticiye ait FSC belgesi olmalıdır ve firma bu belgeyi sunmalıdır.” Maddesine istinaden, söz konusu ihalede 40’ncı kısım: Kağıt havlular (Fotoselli Havlular), 96’ncı kısım: tuvalet kağıdı (içten çekmeli) 97’nci kısım: tuvalet kağıdı (mini Jumbo) kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklilerin üreticiden aldıklarını beyan ettikleri belgelerin, üretici firmalara ait olmadığı, bu belgenin içeriğinde olması gereken üretim şeklinin oluşmadığı, FSC belgesine sahip firmaların temizlik kağıtlarındaki üretimin bobin makarasının da tamamı ile üretici firmaya ait olması gerektiği, bunun amacının belgeye sahip firmaların üretimlerinin %100 olarak üreticinin kapasitesi içerisinde olduğunu ispatlar nitelikte olduğunu göstermek olduğu, belgelerin içeriğinin tam olarak araştırılmadığı, araştırıldığında bu belgeleri sunan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklilerin belge içeriklerinin eksik olduğu, belirtilen hususların dikkate alınarak idareye sunulan FSC belgelerinin içeriğinin araştırılması ve bu yönde karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdare ile daha sonra yapılan yazışma neticesinde, idarenin 10.05.2024 tarihli yazısında da Asmed Group Tekstil Otomotiv Turizm Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin FSC belgesinin ilk sayfasında ekte yer aldığı belirtilen materyal listesinin ek sayfasının sunulmadığı ve belgenin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş şekilde sunulmadığı, ihalenin 40’ncı, 96’ncı ve 97’nci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen İsmet Aslan, Necati Turan ve Morbuz Organizasyon Ltd. Şti. tarafından sunulan FSC belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmiş şekliyle sunulmadığı bilgisi teyit edilmiştir.

Yukarıda yer alan tespitler, mevzuat hükümleri ve iddia konusu husus değerlendirildiğinde, söz konusu ihalenin 40’ıncı, 96’ncı ve 97’nci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde düzenlenen FSC belgesinin (Forest Stewardship Council Certificate) belirtilen gerekçelerle uygun olmadığı belirlendiğinden, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, söz konusu ihalenin 40’ıncı kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Asmed Group Tekstil Otomotiv Turizm Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Morbuz Organizasyon Ltd. Şti.nin, söz konusu ihalenin 96’ncı kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Asmed Group Tekstil Otomotiv Turizm Med. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen İsmet Aslan’ın, söz konusu ihalenin 97’nci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Necati Turan’ın, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Morbuz Organizasyon Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.