Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gözetilerek İhalenin iptali

Karar Tarihi : 22.05.2024

Karar No : 2024/UH.II-691

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/873859 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Biyokimya Laboratuvar Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Biyokimya Laboratuvar Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Değişim Medikal Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından 03.04.2024 tarih ve 140047 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2024 tarihli dilekçe ile doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/452 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yapmış oldukları itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurum tarafından yapılan inceleme neticesinde alınan 17.01.2024 tarihli 2024/UH.II- 131 sayılı Kurul kararında; Teknik Şartname’nin 4.2’nci, 4.4’üncü, 4.8’inci ve 4.13’üncü maddelerine yönelik iddiaları bakımından Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından teklif edilen cihazın, kitlerin ve sarf malzemelerinin demonstrasyona tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlendiği, ancak söz konusu Kurul kararı gereğince alınan ve taraflarına tebliğ edilen düzeltici işlem kararında ihalenin 6’ncı kısmı üzerinde bırakılan istekli Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından teklif edilen tüm cihaz ve kitler için Teknik Şartname’deki bütün maddelere yönelik demonstrasyon yapıldığı ve başarısız olduğu, taraflarınca teklif edilen cihaz ve kitlerin, Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından teklif edilen tüm cihaz ve kitler ile aynı marka olduğu gerekçesiyle bu cihaz ve kitlerin Teknik Şartname’yi karşılamadığının tespit edildiği, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, personel ve iş gücü kaybına sebebiyet vermemek amacıyla teklif ettikleri cihaz ve kitler için ayrıca demonstrasyon yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece teklif ettikleri cihaz ve kitler için demonstrasyon yapılmaksızın Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından teklif edilen tüm cihaz ve kitler ile aynı marka olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının eşit muamele ilkesine ve Kurul kararının gereklerine aykırı olduğu, idarece ifade edilenin aksine teklif ettikleri cihaz ve kitlerin, Teknik Şartname’de istenilen tüm kriterleri sağladığı ve demonstrasyon yapıldığında bunun net bir şekilde görülebileceği, ihalede DIRUI ve Erba Mannheim marka cihaz ve reaktifleri teklif ettikleri ve teklif edilen cihazlar için reaktiflerin kalibrasyonunda kullanılan kalibratör ve kontrol materyallerinin Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklif ettiği kalibratör ve kontrol materyallerinden farklı marka olduğu, ayrıca servis ve aplikasyon ekiplerinin teklif edilen tüm sistemlerde (DIRUI ve Erba Mannheim) gerekli eğitimlerini alarak tecrübe kazanmış uzman kişilerden oluştuğu, ihale dışı bırakılan istekli Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin demonstrasyona katılan servis ekibinin bu konudaki yetkinliği ve uzmanlığının bilinmediği, dolayısıyla demonstrasyon sırasında yapılan ve yapılmış olabilecek teknik hatalar ve noksanlıkların demonstrasyonun başarısız olarak sonuçlanmasına neden olmuş olabileceği, bu durumun tespit edilebilmesinin en kolay ve doğru yolunun teklif ettikleri cihaz ve kitlerin demonstrasyona tabi tutulması olduğu, demonstrasyonun yapılması halinde de teklif ettikleri cihaz ve kitlerin Teknik Şartname’ye uygun olduğunun teyit edileceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde idarece söz konusu Kurul kararına istinaden yapılması gereken demonstrasyon çalışmasının sadece Gazi Kimya San. ve Tic. A.Ş. için yapıldığı ve elde edilen veriler doğrultusunda uygun görülmediği, başvuru sahibi Değişim Medikal Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif ettiği cihaz ve kitlerin de Gazi Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif edilen cihaz ve kitler ile aynı marka (Diriu) olduğu gerekçe gösterilerek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, personel ve iş gücü kaybına sebebiyet vermemek amacıyla bu isteklinin demonstrasyona davet edilmeksizin Gazi Kimya San. Ve Tic. A.Ş. için gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmasının sonuçları esas alınarak Değişim Medikal Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin de değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Ancak yine yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşıldığı üzere, idarelerce gerçekleştirilen ihale işlemlerine ilişkin olarak Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurularının itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından da inceleneceği, eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede ise dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı, idarelerin ise hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek zorunda oldukları açıktır.

Bu itibarla aynı marka cihaz ve kitleri teklif ettikleri gerekçesi ile yalnızca Gazi Kimya San. ve Tic. A.Ş.nin teklif ettiği cihaz ve kitlerin idarece gösterilen alana kurdurularak yine aynı isteklinin belirlemiş olduğu gözlemcilerin katılımı ile gerçekleştirilen demonstrasyon değerlendirmesinin sonuçları üzerinden Değişim Medikal Turizm İnş. San. Ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmış olup, somut durumda başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği cihaz ve kitlerin de idarenin göstereceği alana kurulmasının sağlanması, yine bu isteklinin kendi gözlemci elemanlarının katılımı ile demonstrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu çalışma sonucunda elde edilen veriler üzerinden anılan isteklinin teklif ettiği cihaz ve kitlerin Teknik Şartname maddelerine uygunluğunun denetlenerek başvurunun neticelendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Değişim Medikal Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif edilen cihazın, kitlerin ve sarf malzemelerinin demonstrasyona tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
1- 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2- Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.