Tekliflerin Eşit Olması Kura İşleminin Bir Komisyon Üyesi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Karar Tarihi : 27.03.2024

Karar No : 2024/UH.II-500

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Avanos Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/99304 İhale Kayıt Numaralı “2024 Yılı Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Avanos Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 28.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2024 Yılı Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Cmn Temizlik Otomotiv İnşaat Hayvancılık A.Ş.nin 22.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.03.2024 tarih ve 135867 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/328 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinin son bendinde yer alan düzenleme ile araçların kiralık olması durumunda işin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmesi, ruhsat fotokopileri ile üst ekipmana sahip olan araçların teknik özelliklerini gösterir onaylı uygunluk belgelerinin sözleşmenin imzasından önce idareye sunulmasının istenildiği, ancak ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenerek sözleşmeye davet edilen isteklilerce sunulması zorunlu olan belgelerin 4374 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile belirlendiği, mevzuat uyarınca sunulması zorunlu olmayan söz konusu belgelerin sözleşme aşamasında sunulmasının ihale dokümanı ile zorunlu tutulmasıyla bahsi geçen belgelerin yeterlilik kriteri haline getirildiği, ayrıca taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb. belgelerin istenilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9.1’inci maddesine ve Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, İhale İlanı ile İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğu, mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere Teknik Şartname’de yer verilemeyeceği, İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelere Teknik Şartname’de yer verileceği, bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin Teknik Şartname’de açıkça düzenlenmesi gerektiği; ayrıca işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verileceği; söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipmanın yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği,

Diğer yandan, ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden Kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgelerin ve yine 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen durumlara aykırı hususlar içermesi halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile somut olay bir arada değerlendirildiğinde, kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının düzenlendiği, bu çerçevede idarelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde isteklilerden isteyebileceği belgelerin belirli olduğu, ancak incelemeye konu ihalede araç ve makinelerin yüklenici tarafından kiralama yoluyla edinilmesi durumunda işin süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmesi, ruhsat fotokopileri ve üst ekipmana sahip olan araçların teknik özelliklerini gösterir onaylı uygunluk belgelerinin sözleşmenin imzalanmasından önce idareye sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı, bahse konu belgelerin Kanun’da sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenemeyeceği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.