Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

Kamu İhale Avukatı Ankara

Kamu ihale avukatı, kamu kurumlarının veya yasal olarak kamu hizmeti veren özel şirketlerin yaptıkları ihalelerin yasal sürecini takip eden ve bu süreçte kurumların veya şirketlerin yasal haklarını koruyan bir avukattır. Kamu ihale avukatları ayrıca ihale sürecine dair yasal mevzuatı, ihale kurallarını ve ihale dokümanlarını inceler ve kurumların veya şirketlerin bu kurallara uymalarını sağlar. Kamu ihale avukatları ayrıca ihalelerin yapılması sırasında ortaya çıkan yasal sorunları çözmekte ve ihale sonrası yasal işlemleri yürütmektedir.

Kamu ihale avukatları genellikle aşağıdaki adımları izler:

1- İhale ilanını inceleyerek ihaleye ilişkin yasal mevzuat ve kuralları kontrol eder.

2- İhale dokümanlarını inceleyerek ihale sürecinin yasal mevzuat ve kurallara uygunluğunu kontrol eder.

3- İhale sürecine katılmak isteyen firmaların başvurularını inceleyerek ihale sürecine uygunluklarını kontrol eder.

4- İhale sürecinde ortaya çıkan yasal sorunları takip eder ve bu sorunları çözmek için gerekli adımları atar.

5- İhale sonrası yasal işlemleri yürütmekte ve kurumların veya şirketlerin bu işlemleri yaparken haklarını koruyan bir avukat olarak hizmet verir.

6- İhale sonucunda ortaya çıkan yasal ihtilafları çözmekte ve ihalelerin yapılması sırasında ortaya çıkan yasal ihtilafların çözümü için gerekli adımları atar.

7- Kamu ihale avukatı ayrıca ihale sonucunda ortaya çıkan yasal ihtilafların çözümü için yargı yoluna başvurabilir.

8- Kamu ihale avukatı ayrıca ihale sonrası yapılacak olan sözleşmelerin yasal mevzuatını inceleyerek bu sözleşmelerin yasal mevzuat ve kurallara uygunluğunu kontrol eder.

Kamu İhale Avukatı Ankara

Demirel Hukuk Bürosu uzun yıllardır kamu ihale avukatı Ankara hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi almak için Ankara Çankaya’da bulunan ofisimizi randevu alarak ziyaret edebilir ve iletişim sayfamızdan hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 2. maddesine göre avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Kamu ihale avukatı ise genel olarak ihale hukukuna ilişkin tüm aşamalarda danışanın/müvekkilin yanında olarak hukuki yardımda bulunan kişidir.

Kamu ihale hukuku temel olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundan oluşmaktadır. Alt mevzuat metinleri ise mal alım, hizmet ve yapım uygulama yönetmeliklerinin yanı sıra Kamu İhale Genel Tebliğiyle, her ihale için özel olarak düzenlenmiş idari şartnameler, teknik şartnameler ve sözleşme tasarılarıdır. İhale sürecinin başından (yani ihale ilanı ve dokümanının incelenmesinden) sonuna kadar (yani idari ve teknik şartnamelerin, sözleşme tasarısının) ihale mevzuatına uygun şekilde düzenlenip uygulandığından emin olmak, uygun olmadığı durumlarda ise gerekli şikayet, itirazen şikayet ve dava yoluna başvurmak ihale avukatının görevidir. Buna ek olarak ihale sürecindeki tüm hukuka aykırılıklara zamanında müdahale ederek;

 • İhale ilanını şikayet,
 • İhale dokümanını şikayet,
 • Aşırı düşük teklif savunması hazırlamak,
 • İhale komisyon kararını şikayet,
 • İhaleden değerlendirme dışı bırakılma durumunda şikayet ve itirazen şikayet,
 • Kamu İhale Kurumu nezdinde itirazen şikayet,
 • Kamu İhalesinin İptali İçin Dava Açılması ve Takibi,
 • İhaleden Yasaklılık Kararlarının İptali İçin Dava Açılması ve Takibi,
 • Kamu İhale Kurumu kararı aleyhine idare mahkemesine idari dava açılması ve takibi,
 • İdare Mahkemesi kararı aleyhine Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulması ve takibi
 • Kamu İhale Kurumunun düzenleyici işlemlerine karşı dava açılması,
 • İdare ve Yüklenici arasındaki uyuşmazlıklar konusunda hukuki yardımda bulunmak,
 • Hakediş uyuşmazlıklarında adli yargıda dava açılması ve takibi,
 • İhalenin idare tarafından haksız feshinde adli yargıda dava açılması ve takibi,
 • İhale sürecinin genelinde müvekkile hukuki danışmanlık sunularak olayın hukuki kapsamı konusunda müvekkilin aydınlatılmasını sağlamak

İşlemlerinin yapılmasıdır.

Kamu ihale avukatı, ihaleye katılan ya da katılmayı düşünen isteklilere (gerçek ya da tüzel kişi) ihale süresince eşlik ederek aydınlatan kişidir. İhaleye konulacak belgelerin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na, şartnameye ve mevzuata uygun olup olmadığını tespit edip, kontrol eder. İhale sonrası, tarafların arasında yaptıkları sözleşmenin şartlarının uygulanıp uygulanmadığının kontrolünü ve takibini yapar.

Bu sayfada kamu ihale hukuku, kamu ihale avukatı, ankara kamu ihale avukatı, kamu ihale avukatı ankara anahtar kelimeleri kullanılmıştır.