Karar No              : 2020/MK-59

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/269300 İhale Kayıt Numaralı “Btü Yıldırım Yerleşkesi B Blok Merkezi Derslik Binası Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019/269300 ihale kayıt numaralı “Btü Yıldırım Yerleşkesi B Blok Merkezi Derslik Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Cedsa İnşaat Turizm Enerji Tarım ve Hayvancılık Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.08.2019 tarihli ve 2019/UY.I-933 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Cedsa İnşaat Turizm Enerji Tarım ve Hayvancılık Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09.10.2019 tarih ve E:2019/1644, K:2019/1926 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan kararın Cedsa İnşaat Turizm Enerji Tarım ve Hayvancılık Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmesi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.01.2020 tarih ve E:2019/4214, K:2020/118 sayılı kararında “…Aktarılan kurallara göre, yeterlik değerlendirmesi için istenilecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale veya ön yeterlik ilanı ile idarî şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesi zorunludur.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan, “7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler” düzenlemesi gereğince, ihaleye ilişkin olarak teklif kapsamında sunulması gerektiği Teknik Şartname‘de belirtilen belgelerin de ihaleye katılım aşamasında yeterlik belgesi olarak sunulmasının zorunlu olduğu açıktır.

İhaleye ait Mekanik Özel Teknik Şartname’nin “İki/Üç Yollu Otomatik Vana Gövdeleri (Tv)” başlığı altında, vana gövdeleri için seçilerek vana tahrik ünitelerinin sonsuz çalışmayı sağlayacak tork değerine sahip olması gerektiği belirtildikten sonra, bu değerlerin tablo hâlinde teklif ekinde verileceği kurala bağlanmıştır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.4’üncü maddesi ve Mekanik Özel Teknik Şartname’nin “İki/Üç Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdeleri (Tv)” baslığı altında yer alan düzenleme ve aktarılan mevzuat gereğince vana tahrik ünitelerine ilişkin tork değerlerinin, teklif ekinde tablo hâlinde sunulması gereken bir yeterlilik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Mekanik Özel Teknik Şartname’nin “İki/Üç Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdeleri (Tv)” baslığı altında yer alan düzenlemede de, teklif ekinde sunulması gerektiği belirtilen belge ve bilgiler bir yeterlik kriteri olduğundan ve istekliler tarafından teklif zarfı içerisinde sunulması gerektiğinden, isteklilerce söz konusu belge ve bilgilerin sunulup sunulmadığı ve sunulan belge ve bilgilerin istenilen kriteri karşılayıp karşılamadığı, hususlarında bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın alınan dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 09/10/2019 tarih ve E:2019/1644, K:2019/1926 sayılı kararının BOZULMASINA, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,…

Oybirliğiyle karar verildi.” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 08.08.2019 tarihli ve 2019/UY.I-933 sayılı kararının Mekanik Özel Teknik Şartnamesi’nin “İki/Üç Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdeleri (Tv)” başlığı altında yer alan düzenlemesi ile istenilen belgelerin teklifle birlikte sunulması gerektiği iddiası ile ilgili değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin Mekanik Özel Teknik Şartnamesi’nin “İki/Üç Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdeleri (Tv)” başlığı altında yer alan düzenlemesi ile istenilen belgelerin teklifle birlikte sunulması gerektiği iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle