Karar No              : 2021/UY.I-1789

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/312988 İhale Kayıt Numaralı “H.430 Referanslı 400 Kv (~38,7 Km) 2X3b 1272 Mcm + (~1 Km) 3B 1272 Mcm İletkenli İçdaş – Lapseki 3 Eih Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 28.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “H.430 Referanslı 400 Kv (~38,7 Km) 2X3b 1272 Mcm + (~1 Km) 3B 1272 Mcm İletkenli İçdaş – Lapseki 3 Eih Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis” ihalesine ilişkin olarak Özaş Harita Enerji Ltd. Şti. – 3 Etap Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 27.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.09.2021 tarih ve 41224 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1486 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale komisyonu tarafından ihalenin ilk oturumunun yedek üye ile yapıldıktan sonra tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesinde asıl üyeye dönülerek karar alınmasının mevzuata aykırı olduğu,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale yetkilisi ve ihale komisyonu” başlıklı 5’inci maddesinde “5.2. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.

5.3. Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

İhale komisyonunun asıl üyesi işin uzmanı İ*** C***’nin 26.07.2021-04.08.2021 tarihleri arasında izinli olması nedeniyle 28.07.2021 tarihli ihalenin ilk oturumuna yedek üye işin uzmanı Ö*** A***’nın katıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, Ö*** A***’nın 16.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında izinli olması nedeniyle 19.08.2021 tarihli ihale komisyonu kararının asıl üye işin uzmanı İ*** C*** tarafından imzalandığı görülmüştür.

İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlandırılana kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerektiği, başvuruya konu ihalede ihalenin ilk oturumunun yedek üye ile yapıldıktan sonra izinli olması gibi geçerli mazereti bulunan yedek üyenin yerine asıl üyeye dönülerek ihale komisyonu kararı alınabileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle