İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 12.06.2024

Karar No : 2024/UH.I-797

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/434660 İhale Kayıt Numaralı “750000 (Yedi Yüz Elli Bin) Adet Malzemeli Dört Çeşit Yemek ve Yarım Ekmekten Oluşan Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 16.05.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “750000 (Yedi Yüz Elli Bin) Adet Malzemeli Dört Çeşit Yemek ve Yarım Ekmekten Oluşan Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Melita Müt. Hay. Oto. Tem. Tek. Yem. Taş. İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti.nin 31.05.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.05.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.06.2024 tarih ve 147841 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/665 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sundukları aşırı düşük teklif açıklamasının limon, maydanoz ve ekmek içi girdilerinin adet olarak açıklandığı gerekçesiyle uygun bulunmadığı, ancak idare tarafından hazırlanan 10 günlük örnek yemek menüsünde limon ve maydanoz girdilerinin birimlerinin bazı yemeklerde “gram” bazı yemeklerde “adet” olarak belirlendiği, bu doğrultuda aynı ürünlerin farklı maliyet hesaplarına tabi tutulmaması için ilgili girdilerin tamamının adet olarak açıklandığı, maydanoz girdisinin kilogram cinsinden satışının bulunmadığı, ayrıca limon girdisinin adet olarak daha yüksek maliyetle hesaplandığı, ekmek içi girdisi maliyetinin hesaplanması için 50 gram roll ekmeğin 1/10 adet olarak maliyetlerine eklendiği ve bu hesabın gramaj olarak idarece istenen 5 grama denk geldiği dolayısıyla açıklamalarının reddedilme gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede idarece gönderilen örnek yemek menüsünde maydanoz ve limon girdisi için bazı yemeklerde gram biriminin bazı yemeklerde ise adet biriminin kullanıldığı, ekmek içi girdisinin miktarının ise 5 gram olarak belirlendiği görülmüştür.

Yine mezkur ihaleye ait Teknik Şartname’de, maydanoz girdisi için belirlenen miktarın bazı yemekler için “adet”, bazı yemekler için “gram” olarak belirlendiği, bazı yemekler için ise “yeterince” ifadesinin kullanıldığı, etli dolma yemeğinde kullanılacak maydanoz girdisi için ise miktar belirtilmediği görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; maydanoz ve limon girdilerinin tüm yemekler için adet üzerinden açıklandığı, ekmek içi girdisinin ise 50 gr roll ekmek 1/10 adet üzerinden açıklandığı görülmüştür.

Buna göre yapılan değerlendirme neticesinde, idarece maydanoz girdisi için aynı örnek menü üzerinde farklı birimler belirlendiği, bununla birlikte maydanoz girdisinin piyasa şartlarında satışının genel olarak kilogram cinsinden değil demet/adet cinsi üzerinden yapıldığı, nitekim başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ticaret bültenleri incelendiğinde de bu hususun görüldüğü, bu bağlamda maydanoz girdisinin adet cinsi üzerinden açıklanmasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Limon girdisi için yapılan değerlendirmede ise, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan ticaret borsası bülteninde limonun kilogram fiyatının 4,11 TL olduğu, gramaj listesindeki gram cinsinden limon miktarının ise 10 gr olduğu bu doğrultuda söz konusu girdinin gram cinsinden birim fiyatının 0,0411 TL olacağı, aynı bültende limon girdisinin adet cinsinden fiyatının ise 1 TL olduğu, buna göre başvuru sahibi isteklinin 1/10 adet cinsinden hesapladığı limonun birim fiyatının 0,10 TL olduğu ve başvuru sahibi isteklinin debu fiyatı kullandığı, yani başka bir deyişle limon girdisinin fiyatının gram yerine adet olarak kullanılmış olmasının başvuru sahibi istekliye herhangi bir fiyat avantajı sağlamadığı anlaşıldığından söz konusu açıklamalar kapsamında limon girdisinin 1/10 adet cinsinden hesaplanmasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ekmek içi girdisi için yapılan değerlendirmede ise, söz konusu girdinin örnek menü kapsamındaki gramajının 5 gr olarak belirlendiği, başvuru sahibi isteklinin ise ekmek içi girdisinin ise 50 gr roll ekmek 1/10 adet üzerinden açıkladığı görülmüş, ekmek içi girdisi için yapılan söz konusu hesaplamanın sonucunun 5 gr olduğu anlaşılmış ve bu bağlamda başvuru sahibi istekli tarafından belirlenen ekmek içi girdi miktarının karşılandığı görülmüş olup, ayrıca piyasada müstakil olarak “ekmek içi” adı altında alım satımı yapılan bir girdi türü bulunmadığı ve bu doğrultuda söz konusu girdinin ekmek girdisi kullanılarak elde edileceğinin açık olduğu anlaşıldığından idarece söz konusu girdi için yapılan değerlendirmelerin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Melita Müt. Hay. Oto. Tem. Tek. Yem. Taş. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.