İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 27.03.2024

Karar No : 2024/UY.II-495

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1283287 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane-Kelkit İlçe Merkezi Arazileri İle Kaş Beldesi 2. Kısım İkmali Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gümüşhane-Kelkit İlçe Merkezi Arazileri İle Kaş Beldesi 2. Kısım İkmali Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Cihan İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 21.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.03.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.03.2024 tarih ve 136001 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/330 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdarece aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun kabul edilmediği, kabul edilmeme gerekçesi olarak KSB-09 nolu 350 dz. hazır beton harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat (nakliyeler dahil) iş kaleminin analizindeki PROF-HC-350 dz. Hazır beton harcı (nakliye dâhil) (beton tesisi-iş yeri azami mesafe 180 km) girdisi yerine, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023/2 fiyatlarından faydalanarak 15.150.1007 poz numaralı beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) pozunun fiyatını kullanmasının belirtildiği, ancak 15.150.1007 numaralı birim fiyat tarifinin ihale konusu işin teknik ve özel şartnamesinde istenen beton pozu ile uyumlu olduğu, İdarece 350 dozajlı hazır beton harcının fiyatını isteklilerden istediği, ancak bu şekilde bir hazır beton bulunmadığı, hazır beton için; beton içerisindeki çimento dozajının sınıfına (C25/30, C30/37, C35/45, vb.), su/çimento oranına, kullanılan agrega özelliklerine göre, katkı maddelerinin cinsine ve miktarına ve beton kıvamına göre değişebildiği, bu sebeple C35/45 hazır beton harcı minimum 350 kg çimento dozajlı olduğundan açıklama kapsamında bu beton harcının kullanıldığı, ayrıca KSB-05 iş kalemine ilişkin PROFORMA-C20 girdisi içinde aynı şekilde açıklama yaptıkları, idarenin bu iş kalemindeki açıklamayı uygun kabul ettiği, idarenin kendisi ile çeliştiği, açıklamalarının uygun olduğu,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin PROF-HC-350 dz. hazır beton harcı (nakliye dâhil) (beton tesisi-iş yeri azami mesafe 180 km) girdisi için fiyat teklifi ile yaptığı açıklamanın uygun olmadığı, beton santralleri beton dozajı üzerinden satış yapmadıkları/yapamayacakları, bu sebeple sunulan fiyat teklifinin sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması şartını sağlamadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesine uygun açıklama yapmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci ve 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Aşırı düşük teklif sorgulama yazısında KSB-05 poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli+kalıp+iskele dahil) M3” ve KSB-09 poz numaralı “350dz. hazır beton harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat (nakliyeler dahil) M3” olmak üzere iki iş kaleminin açıklama istenilecek iş kalemi olarak belirlendiği, sorgulama yazısının ekinde iki iş kalemine ilişkin analizlere yer verildiği tespit edilmiştir.

Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi KSB-05 poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli+kalıp+iskele dahil) M3” iş kalemi ilişkin idarece gönderilen analizler incelendiğinde, bahse konu analizler içerisinde niteliği gereği analiz formatı hazırlanabilen iş kalemi olduğu, nitekim aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin tamamının proforma-C20 poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)” girdisi için ÇŞB 15.150.1004 poz numaralı iş kalemi ile açıklama sunduğu ve açıklamalarının idarece uygun görüldüğü, ÇŞB 15.150.1004 poz numaralı iş kaleminin proforma-C20 poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)” girdisi ile benzer nitelikte olduğu ve alt analiz girdilerinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanmış ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için, bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı veya aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı kapsamında isteklilere verilmesi gerektiği, ancak idare tarafından bahse konu iş kaleminde alt analiz girdilerine yer verilmediği, bu durumda söz konusu iş kalemine ilişkin analizler olmadığından isteklilerce sunulan açıklamaların uygunluk denetimlerinin gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmış olup, KSB-05 poz numaralı “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli+kalıp+iskele dahil) M3” iş kalemi için proforma-C20 poz numaralı iş kalemi de dahil olmak üzere analiz girdi ve miktarlarının gösterildiği analizlerin idarece hazırlanması, hazırlanacak analizler kapsamında yer alan girdiler de göz önünde bulundurulmak suretiyle, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38.1’inci maddesine göre açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ilişkin sıralı analiz girdileri listesi ile sıralı analiz girdileri listesi kullanılmak suretiyle tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilerek açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin idare tarafından oluşturulması, bahse konu hususlar belirlenip hazırlandıktan sonra bu hususlara uygun bir şekilde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden, analiz hazırlanan özel pozlara ait analiz girdilerinin ve miktarlarının gösterildiği analizlere de yer verilmek suretiyle, yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde aşırı düşük teklif sorgulamasının yukarıda yer verilen hususlar gözetilerek yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idarece mevzuata uygun bir şekilde aşırı düşük teklif açıklama istemi kapsamında gerekli belgelerin hazırlanıp teklifi sınır değerin altında kalan istekliden tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.