BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/229181  İhale  Kayıt  Numaralı  “İzmir  İl  Sağlık  Müdürlüğüne  Bağlı  Tesislere  Kit Karşılığı İmmunohepatoloji Cihazı Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 13.06.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tesislere Kit Karşılığı İmmunohepatoloji Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pera Medikal A.Ş.nin 28.06.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.07.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.07.2019 tarih ve 29231 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/720 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61’inci maddesinde yer alan “(1) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

(2) Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir…” hükme ve İdari Şartname’nin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 8’inci maddesinde yer alan “İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.” düzenlemesine göre Hemakim Tıb. Ür. San. ve Tic. A.Ş.ye uygulanan %15 oranındaki fiyat avantajının mevzuata uygun olmadığı, ihalenin 442.513,00 TL daha düşük bedel teklif eden kendi firmalarının üzerinde bırakılması gerektiği,

 • Hemakim Tıb. Ür. San. ve Tic. A.Ş.nin ihalede teklif etmiş olduğu Octo-M cihazının İmmünohematolojik Testler ve Test Karşılığı İmmunohematoloji Cihazları Teknik Şartnamesi’nin “Genel İstek ve Özellikler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.1.6 Antikor tanımlama testleri, en az on farklı eritrosit hücre paneli ile ve hem enzimli hem de anti-human globulinli ortamda hasta serumundaki eritrosit antijenlerine yönelik antikorların tanımlanmasına olanak vermelidir. Antikor tanımlama testleri için gereken jel/kolon kartları (Nötral ve AHG) yanında gerekli tüm hücre ve reaktifler firma tarafından ihtiyaca göre ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Her bir antikor tanımlama testi için kontrol testleri de dahil edilerek en az 22 kuyucukta çalışma yapılması sağlanmalıdır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Testler İle Birlikte Verilecek Ekipmanın Özellikleri” başlıklı 3.14’üncü maddesinde “…3.14.3.4. Cihaz, çalışılacak numune için eritrosit süspansiyonu hazırlanması; numune ve reaktif pipetlenrnesi; santrifügasyon; inkübasyon; sonuçların okunması ve değerlendirilmesi işlemlerini tam otomatik olarak yapabilmelidir.

 • Numune, kart ve reaktifler cihaza yüklendikten sonra; sistem tarafından teste uygun doğru kartın seçilmesi, numunelerin ve reaktiflerin tanımlanması ve teste uygun olarak kullanılması sağlanmalıdır.” düzenlemesinde yer alan şartları sağlamadığı, söz konusu cihazın sadece 12 adet reaktif pozisyonunun bulunduğu ve kullanıcı müdahalesi olmadan tam otomatik bir şekilde çalışmasının mümkün olmadığı, bu durumun test çalışması sırasında başka hiçbir test çalışmasının yapılamayacağı anlamına geldiği, şikâyetlerinin idarece demo incelemesi sonucunda reddedildiği, ancak Hemakim Tıb. Ür. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aynı cihazın, farklı bir idare tarafından gerçekleştirilen ve aynı Teknik Şartname düzenlemesine yer verilen başka bir ihalede değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61’inci maddesinde “(1) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

 • Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
 • İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.

(7)  Teklif  edilen  malın  yerli  malı  olduğu  Bilim,  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı

tarafından  belirlenen  usul  ve  esaslara  uygun  olarak  düzenlenen  yerli  malı  belgesi  ile belgelendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yerli Malı Tebliği’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “(1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı  Kamu İhale Kanunu kapsamında  fiyat avantajı uygulanacak mal  alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Yerli malı belgesi” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenir…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tesislere Kit Karşılığı İmmunohepatoloji Cihazı Alımı

c) Miktarı ve türü: 24 Ay Süre İle 1 Kısım 11 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Alımı. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç)Teslim edileceği yerler: Teknik şartname ve dağılım cetvelinde belirtilen Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerine…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.3.4. 1- Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

 • Bu madde boş bırakılmıştır.
 • Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
  • Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır…” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale dokümanı düzenlemelerinde; yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacağı, isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi sunmasının zorunlu olduğu, İdari Şartname’nin 35.3.1’inci maddesinde ise fiyat avantajının  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi esas alınarak hesaplanacağının belirtildiği görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi incelendiğinde; mal alımı ihalelerinde idarece yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilmesine imkan tanındığı, ek olarak her yıl ocak ayında ilgili Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde ise yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olduğu, teklif edilen malın yerli malı olduğunun yerli malı belgesi ile belgelendirileceği belirtilerek, hesaplama yönteminin, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunması şeklinde olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca Yerli Malı Tebliği’ne göre, Kanun kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen mala ilişkin yerli malı belgesinin, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenleneceği belirtilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan Hemakim Tıb. Ür. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Across marka kitlerin sunulduğu, teklif edilen söz konusu 11 kalem kitin yerli malı olduğunu tevsik etmek amacıyla Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş yerli malı belgelerinin sunulduğu görülmüştür.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; İdari Şartname’nin 8’inci maddesinde yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacağının açıkça belirtildiği, söz konusu fiyat avantajının uygulanacağı malların yerli malı olduğunun tevsikinin TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenen “Yerli Malı Belgesi” ile yapılacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin de teklif ettiği mallara ilişkin Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş yerli malı belgelerini sunduğu anlaşıldığından, idare tarafından Hemakim Tıb. Ür. San. ve Tic. A.Ş.ye yerli malı fiyat avantajı uygulanması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 • Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb.  belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

 • Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.
  • İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin  “Diğer  Hususlar”  Bölümünde  ya  da  teknik  şartnamede  düzenlenecektir.

açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.6. a) Cihaz ve kitlere ait orijinal katalog, broşür, fotoğraf ve tüm teknik dokümanlar verilecektir. Teknik şartnamede yer alan katalog ve dokümanlarda belirtilebilen hususları üretici firma, orijinal katalog ve dokümanları ile belgelendirilecektir. Orjinal katalog üzerinde teknik özelliği cevap teşkil edebilecek şekilde hangi özelliğe cevap oluşturduğunu anlaşılması için altı renkli kalemle çizilerek yan tarafına teknik şartnamedeki ilgili numara yazılacaktır. Katalog üzerinde işaretlenemeyen özellikler teknik şartnameye cevap halinde teklif dosyasında sunulacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog veya dokümanlar teklif ile birlikte sunulacaktır.

b)-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları ayrı ayrı veya birlikte isteyebilir. İdarenin yazılı olarak isteyeceği teknik şartnameye cevap ve/ve demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları, istekli, belirtilen süre içinde idareye teslim etmek zorundadır.” düzenlemesi,

İmmünohematolojik Testler ve Test  Karşılığı İmmunohematoloji Cihazları Teknik Şartnamesi’nin “Genel İstek ve Özellikler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.1.6 Antikor tanımlama testleri, en az on farklı eritrosit hücre paneli ile ve hem enzimli hem de anti-human globulinli ortamda hasta serumundaki eritrosit antijenlerine yönelik antikorların tanımlanmasına olanak vermelidir. Antikor tanımlama testleri için gereken jel/kolon kartları (Nötral ve AHG) yanında gerekli tüm hücre ve reaktifler firma tarafından ihtiyaca göre ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Her bir antikor tanımlama testi için kontrol testleri de dahil edilerek en az 22 kuyucukta çalışma yapılması sağlanmalıdır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Testler İle Birlikte Verilecek Ekipmanın Özellikleri” başlıklı 3.14’üncü maddesinde “…3.14.3.4. Cihaz, çalışılacak numune için eritrosit süspansiyonu hazırlanması; numune ve reaktif pipetlenrnesi; santrifügasyon; inkübasyon; sonuçların okunması ve değerlendirilmesi işlemlerini tam otomatik olarak yapabilmelidir.

3.14.3.5. Numune, kart ve reaktifler cihaza yüklendikten sonra; sistem tarafından teste uygun doğru kartın seçilmesi, numunelerin ve reaktiflerin tanımlanması ve teste uygun olarak kullanılması sağlanmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden teklif edilen cihazın Teknik Şartname’de yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafın ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan maddelerinde, söz konusu ihalede, teklif edilen

cihazın Teknik Şartname’de öngörülen kriterleri sağlayıp sağlamadığına yönelik değerlendirmenin; katalog, broşür, teknik şartnameye uygunluk belgesi ve/veya gerek görüldüğü takdirde demonstrasyon yoluyla yapılacağı düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli Hemakim Tıb. Ür. San. ve Tic. A.Ş. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi çerçevesinde Octo-M cihazına ait katalog sunulduğu, katalogda cihazın otomatik olduğu yönünde ifadelerin yer aldığı ve söz konusu cihazın idarece uygun bulunduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine idarece 01.07.2019 tarihinde raportör görevlendirmesinin yapıldığı, görevlendirilen raportörlerden birinin komisyon üyesi olan uzman doktor, diğer raportörün de uzman doktor olduğu,

01.07.2019 tarihinde EKAP üzerinden Hemakim Tıb. Ür. San. ve Tic. A.Ş.ye demonstrasyon talebi yazısı gönderilerek, 7 iş günü içerisinde demonstrasyon işleminin yapılacağının bildirildiği,

Söz konusu işlem sonrası “Demonstrasyon Tutanağı”nın düzenlenmiş olduğu, anılan tutanakta da “2019/229181 ihale kayıt numaralı (İKN) ihale kararına Pera Medikal A. Ş. tarafından yapılan itiraza ilişkin olarak 08.07.2019 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Transfüzyon Merkezinde kurulu bulunan Octo-M cihazında demonstrasyon için birinci avantajlı teklif sahibi Hemakim A. Ş. yetkilileri ile toplanıldı.

Firma yetkililerine itiraz kapsamı hakkında bilgi verildi. Şikâyete konu olan 3.14.3.4 ve 3.14.3.5 maddelerine istinaden ABO/RH gruplama, direkt Coombs testi, antikor tarama testi ve antikor tanımlama testlerinin cihazda tam otomatik çalıştırılması istendi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Transfüzyon Merkezinde bulunan hasta numuneleri kullanılarak iki adet ABO/RH, iki adet Direkt Coombs, dört adet antikor tarama testi, dört adet antikor tanımlama testinin hem manuel olarak hem de cihazda çalışıldı.

ABO/RH gruplama testi reaktifleri, jel kartları ve hasta numuneleri yüklendikten sonra cihazın ABO/RH gruplama testini otomatik olarak sonuçlandırdığı gözlendi.

Direkt Coombs jel kartları ve hasta numuneleri yüklendikten sonra cihazın Direkt Coombs testini otomatik olarak sonuçlandırdığı gözlendi.

Antikor tarama testi reaktifleri jel kartları ve hasta numuneleri yüklendikten sonra cihazın Antikor tarama testini otomatik olarak sonuçlandırdığı gözlendi.

Antikor tanımlama testi jel kartları ve hasta numuneleri yüklendi. Cihazın reaktif yükleme haznesinin 12 eritrosit süspansiyonu yükleme kapasitesinde olduğu için antikor tanımlama testinin AHG fazının eritrosit süspansiyonlarının pipetlendiği, bu fazın pipetleme evresi tamamlandıktan sonra kullanıcı tarafından cihaza enzim fazının eritrosit süspansiyonlarının yüklenebildiği, sonrasında antikor tanımlama testinin otomatik olarak sonuçlandırıldığı gözlendi.

Çalışma sonucunda cihaz ile elde edilen sonuçların manuel sonuçlarla bire bir uyumlu olduğu saptandı.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İdarelerin ihtiyaçlarını belirleme, belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda doküman düzenleyerek alım yapma konusunda ve yapılan alımlarda kamu kaynaklarının etkin  ve verimli kullanılması noktasında görev, yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, demonstrasyon yapılmasına ve demonstrasyon kapsamında isteklilerce teklif edilen sistemlerin değerlendirilmesine dair teknik belirlemenin, takdir ve sorumluluğunun idareye ait olduğu, idarece yapılan demonstrasyon sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname’ye uygun olduğunun belirlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı  sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından farklı bir idarece gerçekleştirilen ve aynı Teknik Şartname düzenlemesine yer verilen başka bir ihalede söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı öne sürülmüş olmakla birlikte, ihalelere ait ihale dokümanlarında yeterlik değerlendirmesine ilişkin düzenlemelerin farklılık arz edebileceği bu nedenle her ihalenin kendi içerisinde incelemeye konu olması gerektiği dikkate alındığında başvuruya konu ihalenin başka ihaleler ile kıyaslanamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiş ve şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla idareye şikâyet başvurusu yapılabileceği, anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde ise idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabileceklerin Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

Bahse konu Kanun maddeleri bir arada değerlendirildiğinde, ihale sürecinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlere karşı olarak dava açılmadan önce genel olarak iki aşamalı bir idari başvuru yolunun öngörüldüğü, aday, istekli veya istekli olabileceklerin öncelikle ihaleyi yapan idareye başvuru yapması gerektiği, şayet şikâyet üzerine alınan karar uygun bulunmaz veya şikâyet üzerine idarece herhangi bir karar alınmaz ise Kamu İhale Kurumu’na başvuruda bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

Bu usulün amacı ise başvuru sahibinin iddialarının öncelikle idarenin değerlendirmesinden geçerek, uygun görülen hususlarda gerekli düzeltmenin idare tarafından yapılması, uyuşmazlığın devam ettiği konularda ise idarenin cevabıyla birlikte uyuşmazlığın Kurumun önüne getirilmesidir. Anılan usulün doğal bir gereği ise şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmemesidir. Çünkü idarenin değerlendirmesine sunulmayan, cevap veya açıklaması alınmayan bir hususun itirazen şikâyet başvurusuna dahil edilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda açıklanan iki aşamalı başvuru sistematiğine uygun düşmemektedir.

Nitekim İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü ile,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklamasıyla da şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği açıkça ifade edilmektedir.

Netice itibarıyla yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından idareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği (şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç) anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer vermiş olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli Hemakim Tıb. Ür. San. ve Tic. A.Ş.nin sunmuş olduğu cihazın İmmünohematolojik Testler ve Test Karşılığı İmmunohematoloji Cihazları Teknik Şartnamesi’nin “Genel İstek ve Özellikler” başlıklı bölümünün 3.1.6’ncı maddesine uygun olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadan önce idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hüküm ve açıklamaları gereğince itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye yapılan şikâyet başvurusuna konu edilmeyen hususlar dikkate alınmayacağından, söz konusu iddianın İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hüküm gereği şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği  veya  tebliğ  edilmiş  sayıldığı  tarihi  izleyen  30  gün  içerisinde  Ankara  İdare

Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle