Karar No              : 2019/MK-231

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/35233 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2019 Yılı (01/04/2019-31/12/2019 Tarihleri Arası) Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı Ve Servis Hizmetleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/35233 ihale kayıt numaralı “Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2019 Yılı (01/04/2019-31/12/2019 Tarihleri Arası) Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak, Okbay Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.04.2019 tarihli ve 2019/UH.I-440 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir. Davacı Okbay Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 20.06.2019 tarih ve E:2019/864, K:2019/1536 sayılı kararı ile

3-Dava konusu işlemin; davacı şirketin 3 ‘üncü iddiasına ilişkin kısmı yönünden ise;

Davalı idare tarafından dava konusu işlem ile isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli tacir olarak sözleşmenin uygulanması aşamasında pastacılık yağını belirlenen kriterler doğrultusunda tedarikçilerden temin edebileceği, teslim edilecek pastacılık yağının 10 gün önce üretilmiş olması gerektiğine yönelik düzenlemenin pastacılık yağının temin edilme şartlarını güçleştireceği kabul edilse dahi, gıda rasyonunda yer alan yemek çeşitleri incelendiğinde, pastacılık yağının sadece damla çikolatalı kurabiye, elmalı kurabiye ve un kurabiyesinde kullanılacağının belirtildiği, idarece hazırlanan örnek yemek menüsünde de bu çeşitlerin bulunmadığı, bu haliyle istekliler tarafından idarece istenen koşullarda pastacılık yağının temin edilememesi durumunda diğer pastacılık çeşitlerinin kullanılmak suretiyle menünün oluşturulabileceği, söz konusu düzenlemenin ihaleye teklif vermeye engel olmayacağı değerlendirilerek davacın iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiş ise de, yukarıda belirtilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca teknik şartnamede belirlenecek kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasının zorunlu olduğu, başka bir deyişle ihale dokümanında yer verilen kriterlerin belirli bir amaca yönelik olması, işin zamanında, uygun şartlarda yapılmasını ve işlevselliği sağlamaya yönelik olması gerekmektedir. Ayrıca ihale dokümanında yapılacak düzenlemelerin hayatın olağan akışı içerisinde uygulanabilirliğinin de göz önünde bulundurulmasının gerektiği, anılan şartname hükmü bu kapsamda değerlendirildiğinde söz konusu hükmün hayatın olağan akışı içerisinde uygulanabilir olmadığı, işlevselliği sağlamaktan uzak olduğu gibi işin yürütülmesi aşamasında idare ile yüklenici arasında sorunların çıkmasına da neden olabileceği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemin bu iddia yönünden hukuka uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; davanın davacının 1-b. İddiasının reddine ilişkin kısmı yönünden reddine, dava konusu işlemin 1-a, 2. ve 3. iddialarının reddine ilişkin kısmı yönünden ise dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.04.2019 tarihli ve 2019/UH.I-440 sayılı kararının 1’inci iddianın “Teknik Şartname’de bir ay içinde hangi et yemeği grubundan hangi sıklıkla verileceğinin düzenlenmediği”ne yönelik kısmı ile 2 ve 3’üncü iddialarla ilgili kısımlarının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle