Karar No              : 2019/UM.I-400

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/22965 İhale Kayıt Numaralı “Hemodiyaliz Ünitesi için 9 Kalem Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hemodiyaliz Ünitesi için 9 Kalem Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Farmasol Tıbbi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.nin 05.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.02.2019 tarih ve 6642 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/191 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde “Her diyaliz takımındaki fistül iğneleri buhar veya gama steril olmalı, iğne uçları silikon kaplı, arter iğnesi çift delikli ve oynar başlıklı, arter ve ven fistül iğnesi aynı şirketin ürettiği 15 ve 16 g inch’lik uçları keskin, 30 cm’den kısa olmayan ve ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır. Pediatrik kullanım için %1-%5 18 g iğne olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, tedaviyi etkilemediği halde söz konusu düzenlemede arter ve ven fistül iğnesinin aynı şirket tarafından üretilmiş olması şartı getirilmesinin rekabetin sağlanmasını engellediği,

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde “Her diyaliz takımındaki fistül iğneleri buhar veya gama steril olmalı, iğne uçları silikon kaplı, arter iğnesi çift delikli ve oynar başlıklı, arter ve ven fistül iğnesi aynı şirketin ürettiği 15 ve 16 g inch’lik uçları keskin, 30 cm’den kısa olmayan ve ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır. Pediatrik kullanım için %1-%5 18 g iğne olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İddia konusu hususa ilişkin olarak akademik bir kuruluşa “…a) Arter ve ven fistül iğnesinin aynı şirket tarafından üretilmiş olmasının, uygulamada idarenin ihtiyaçlarının uygun şartlarla karşılanması açısından bir faydasının bulunup bulunmadığı?

b) Bu şekilde bir kısıtlamaya gidilmesinin mevcut piyasa koşullarında rekabetin sağlanmasını kayda değer şekilde engelleyip engellemeyeceği, bir başka anlatımla geneli itibarıyla sektördeki şirketlerin hem arter hem de ven fistül iğnesi üretip üretmediği?” hususları sorulmuştur. 

Gönderilen teknik görüşte “Kullanım kolaylığı açısından arter ve ven iğnesinin aynı şirket tarafından üretilmiş olması sakıncalı bir durum değildir. Eğer maliyet analizi yapıldığında ayrı firmalardan alınmasının fiyatı ile aynı firmadan alınması arasında büyük fark yoksa işlemi gerçekleştiren personel açısından aynı firmaya ait olması uygundur.

Genelde firmalar hem arter hem de ven iğnesini beraber üretmektedirler. Aslında tek başına arter veya ven iğnesi ile ihaleye çıkıldığında firmalar ihaleye girmek istemiyorlar. Bu açıdan arter ve ven iğnesinin şartnameye uygun firmadan beraber alınmasının rekabeti engelleyeceğini düşünmüyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.

Teknik görüşten, arter ve ven fistül iğnesinin aynı şirket tarafından üretilmiş olmasının kullanım kolaylığı bakımından faydalarının bulunduğu, genellikle piyasadaki şirketlerin hem arter hem de ven fistül iğnesi üretiminde bulunduğu ve ikisinin aynı marka olma şartı getirilmesinin rekabetin sağlanmasını engellemediği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; idarelerce yalnızca rekabetin değil ihtiyacın uygun şartlarla karşılanmasının da sağlanması, bu iki temel ilke arasında dengenin temin edilmesi gerektiği; bu doğrultuda idarece kullanım kolaylığı bakımından faydası gözetilerek arter ve ven fistül iğnesinin aynı şirket tarafından üretilme şartı getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılamayacağı; kaldı ki teknik görüşe göre genellikle piyasadaki şirketlerin hem arter hem de ven fistül iğnesi üretiminde bulunduğu; bu nedenlerle düzenlemenin rekabetin sağlanmasını engellediği iddiasının yerinde olmadığı neticesine ulaşılmıştır.      

Yorum Ekle