Karar No              : 2019/UM.I-400

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/22965 İhale Kayıt Numaralı “Hemodiyaliz Ünitesi için 9 Kalem Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hemodiyaliz Ünitesi için 9 Kalem Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Farmasol Tıbbi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.nin 05.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.02.2019 tarih ve 6642 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/191 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde “Diyalizörler hallow-fiber tipinde, biyo uyumlu High Flux; polynephron, helixon, amembris, polinext veya polysulfon membranlardan biri olmalıdır…” düzenlemesinin bulunduğu, bu düzenlemedeki helixon ve polinext ibarelerinin belirli markaları işaret ettiği ve rekabetin sağlanmasını engellediği, düzenlemenin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.01.2009 tarihli ve 965 sayılı Genelgesi’ne aykırı olduğu,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.01.2009 tarihli ve 965 sayılı Genelgesi’nde “…1- Ünitelerinde sentetik hemodiyaliz membranı tercih edecek hekimlerin şartnamelerinde tek bir veya iki alt sentetik grubu değil de “membran materyali tam sentetik olmalıdır” şeklinde tüm grubu içerecek şekilde şartname düzenlemeleri rekabet şansını arttıracaktır…” ifadelerine yer verilmiştir.

Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde “Diyalizörler hallow-fiber tipinde, biyo uyumlu High Flux; polynephron, helixon, amembris, polinext veya polysulfon membranlardan biri olmalıdır…” düzenlemesi bulunmaktadır.

İddia konusu hususa ilişkin olarak akademik bir kuruluşa “…a) Helixon ve polinext ibarelerinin belirli markaları işaret edip etmediği?

b) Bahse konu ibareler dışında seçenekler (polynephron, amembris, polysulfon) de sunularak, yeterince geniş ve rekabeti sağlayacak biçimde düzenleme yapılıp yapılmadığı?

c) Beş adet alt sentetik grubu belirten mevcut düzenleme ile anılan Genelge’de önerilen “Membran materyali tam sentetik olmalıdır.” şeklindeki bir düzenlemenin sağlayacağı rekabet koşullarına yakın koşulların sağlanıp sağlanamayacağı?” hususları sorulmuştur.

Gönderilen teknik görüşte “Helixon fresenius diyaliz firmasına ait yeni nesil sentetik membrandır. Polinext hangi firmanın olduğunu bilmemekteyiz. Fakat teknik şartnamede high-flux membran için belirli bir marka işaret edilmemiştir sadece örnek olarak yazıldığını gördük. Şartnamede zaten veya polisülfon membranlardan biri olmalı ibaresi olduğu için belirli bir firmayı işaret etmemekte olup polisülfon nitelikte high-flux membranı olan ki çok sayıda firma vardır ve ihaleye girebilir.

Teknik şartnamede veya polisülfon membranlardan biri olmalı ibaresi olduğu için belirli bir firmaya işaret etmemekte olup polisülfon nitelikte high-flux membranı olan ki çok sayıda firma vardır ve ihaleye girebilir. Bu açıdan yeterince geniş ve rekabeti sağlayacak biçimde düzenleme yapılmıştır.

Membran materyalinin tam sentetik olmalıdır ifadesi teknik şartnameye uygun ve rekabeti sağlayacak niteliktedir. Pek çok devlet kurumunun ihalesinde aynı şekilde membran materyalinin sentetik olması vurgulanmaktadır. Çünkü yeni gelişen teknolojiler ile diyaliz hastalarının mortalite ve morbiditesini azaltmak için biyouyumlu sentetik materyallerin kullanılması önerilmektedir.” şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.

Teknik görüşten, helixon ibaresi bir markayı işaret etmekle beraber düzenlemede yer verilen diğer ibarelerle çok sayıda şirketin ürünleriyle ihaleye girilebilmesine imkân tanındığı, düzenlemenin yeterince geniş ve rekabeti sağlayacak biçimde olduğu anlaşılmaktadır.   

Sonuç olarak; ilgili Genelge’de idarelerce tek bir veya iki alt sentetik grup yerine tüm grubu içerecek şekilde düzenleme yapılmasının önerildiği, şikâyete konu düzenlemede ise tek bir veya iki alt sentetik grubu içerecek şekilde değil daha geniş şekilde belirleme yapıldığı; teknik görüşe göre düzenlemenin yeterince geniş ve rekabeti sağlayacak biçimde olduğu; düzenlemede diğer seçeneklerin de sunulduğu göz önüne alındığında, salt helixon ibaresine yer verilmesi hususunun ihalenin iptal edilmesini gerektirmediği neticesine ulaşılmıştır.      

Yorum Ekle