Karar No              : 2017/MK-367

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/136994 İhale Kayıt Numaralı “Polatlı-Konya Yht Hat Kesiminde Bulunan Kritik Görülen Noktaları Ve Sanat Yapılarını Merkezden İzleyebilmek Amacıyla, Kamera Sistemi Kurulması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 30.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Polatlı-Konya YHT Hat Kesiminde Bulunan Kritik Görülen Noktaları ve Sanat Yapılarını Merkezden İzleyebilmek Amacıyla, Kamera Sistemi Kurulması” ihalesine ilişkin olarak Elsitel Elektromekanik İnş. Proje Tic. ve San. A.Ş.nin 07.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.12.2015 tarih ve 99222 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.02.2016 tarihli ve 2016/UY.I-444 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Savronik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. – Savronik Sistem Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesinin 24.06.2016 tarihli ve E:2016/1197, K:1016/1526 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine davacı tarafından yapılan temyiz başvurusu sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 21.06.2017 tarihli ve E:2016/3799, K:2017/2088 sayılı kararda “…Dosyadaki bilgi ve belgelerden, dava konusu ihalenin birim fiyat teklif ‘alınmak suretiyle yapıldığı, toplam 18 iş kaleminden oluştuğu, iddia konusu iş kalemlerinin de aralarında bulunduğu 5 iş kalemi için götürü bedel üzerinden teklif alındığı, uygulama projesi hazırlanmadığı, kesin proje üzerinden teklif alındığı, ihaleyi yapan idarenin 17. iş kalemine (makine kazısı) ilişkin olarak metrajı 5.000 m, 18. iş kalemine (enerji kablosu) ilişkin olarak 162.000 m olarak belirlediği, davacı iş ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, 17. iş kalemine ilişkin olarak 1.190 m, 18. iş kalemine ilişkin olarak 121.400 m esas alınarak teklif sunulduğu ve ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edildiği görülmektedir.

İhalenin Teknik Şartnamesi’nin 5. bölümü ve 5.1.1. maddesindeki düzenlemelerden, işin yapılacağı sahada bulunan, mevcut enerji kablolarının ve beton kanallarının işin ifası sırasında kullanılabileceğinin düzenlendiği, mevcut enerji kablolarının ve beton kanalların kullanılması hususunda davacı iş ortaklığı için herhangi bir engel bulunmadığı, ihale dokümanına uygun olarak da bu yönde teklif verildiği, Mahkeme ve Dairemizce yapılan ara kararlardan, ihale komisyonunca, davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının, mevcut kanal ve kabloların kullanılabileceği gerekçesiyle kabul edildiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi şirket ve davalı idare tarafından da bu gerekçenin aksi ortaya konulamamaktadır.

Bu itibarla, davacı iş ortaklığı tarafından söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak şartname düzenlemeleri çerçevesinde sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 10.02.2016 tarihli ve 2016/UY.I-444 sayılı kararının iptaline,

2- Danıştay Onüçüncü Dairesinin kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle