Karar No              : 2019/UH.IV-514

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/4922 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Eğitime Erişim Kapsamına Alınan 441 Öğrencinin 27 Araç İle 90 İş Günü Taşıma İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 08.01.2019 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Eğitime Erişim Kapsamına Alınan 441 Öğrencinin 27 Araç İle 90 İş Günü Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.04.2019 tarih ve 15642 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/417 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye katılan ve ihalenin bazı kısımları üzerlerinde kalan Selcan Turizm Gıda Nakliyat Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti., Pekşen Turizm Nakliye Sosyal Hizmetler Yemekçilik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ali Rıza Kaya hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan yürütülen kovuşturma sonucunda Silifke 4. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı, söz konusu kişilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca kamu ihalelerine katılamayacağı, yasaklı olmalarına karşın ihaleye katıldıkları gibi hileli davranışlarla ihalenin üzerlerinde kalmalarını sağladıkları ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçen gerçek ve tüzel kişiler hakkından soruşturma başlatıldığı, idareye yapmış oldukları şikâyet başvurusu hakkında idarece cevap verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı hükme bağlanmıştır. Anılan Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde de 41’inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendinde yer alan hüküm uyarınca, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması halinde başvurunun reddine karar verileceği açıktır.

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında idareye yapılacak olan başvuruların sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, beşinci fıkrasında idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında idareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği, üçüncü fıkrasında anılan Kanun’da belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesinin itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve söz konusu Kanun’un 54’üncü maddesinde sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde ihale süreci, ihale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreç olarak tanımlanmış olup, anılan Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinin ilk fıkrasında “İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulur. Bu şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.” hükmü, söz konusu Yönetmelik’in “Alınacak kararlar” başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine,” karar verileceğine yönelik hüküm yer almaktadır.

İdarenin Kuruma gönderdiği 19.04.2019 tarihli ve 7991192 sayılı yazıdan, kesinleşen ihale kararının 15.01.2019 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edildiği ve bu tarihten itibaren pazarlık usulüyle (21/b) yapılan ihaleye ilişkin olarak 5 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede idarenin kesinleşen ihale kararını 15.01.2019 tarihinde EKAP üzerinden tebliğini müteakip anılan Kanun’un 41 ve 42’nci maddelerine uygun olacak şekilde 05.02.2019 tarihinde bahsi geçen Kanun’da belirtilen sürelere ve usulüne uygun şekilde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Söz konusu başvurunun ise, usulüne uygun şekilde imzalanmış sözleşmeden daha sonraki bir tarihte gerçekleştirildiğinden konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi kapsamında Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “…İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “İtirazen şikâyet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan “Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz.” hükmü gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan avukat aracılığıyla yapılan başvuruda dilekçe ekinde sunulan vekâletnameye 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi uyarınca baro pulu yapıştırılmadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu eksiklikler “www.ihale.gov.tr” internet adresi üzerinden ilan edilerek tamamlattırılabilecek eksiklikler olmakla birlikte başvurunun görev yönünden de uygun olmadığı anlaşıldığından söz konusu eksikliklerin yayımlanmasına ve tamamlatılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle