Karar No              : 2017/MK-363

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2009/151732 İhale Kayıt Numaralı “Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Onarım ve İşletilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 20.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2009/151732 ihale kayıt numaralı “Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi Bakım Onarım ve İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak, Beldetaş Belde Sağlık San. ve Tic. A.Ş.  tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 21.01.2010 tarihli ve 2010/UH.III-272 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Beldetaş Belde Sağlık San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 27.05.2011 tarihli ve E:2010/262, K:2011/926 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmesi üzerine davacı tarafından yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin 04.07.2017 tarihli ve E:2011/4410, K:2017/2213 sayılı kararında, “…Uyuşmazlıkta, davacının 20.11.2009, 24.11.2009 ve 26.11.2009 tarihli şikâyet dilekçeleri üzerine idare tarafından alınan 03.12.2009 tarihli şikâyet başvurularının reddine ilişkin kararın bildiriminde, bu karara karşı başvurulacak idari merciler ve kanun yolları ile sürelerinin belirtilmediği görülmektedir.

Bu durumda, idarece, Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak hangi kanun yolları ve mercilere başvurulabileceği ve sürelerinin belirtilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kısmen reddi ile temyize konu Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 27.05.2011 tarih ve E:2010/262, K:2011/926 sayılı kararının, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan son dört iddiaya yönelik davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına; temyiz isteminin kısmen kabulü ile, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan ilk beş iddiaya yönelik davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 21.01.2010 tarihli ve 2010/UH.III-272 sayılı kararının ilk beş iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ilk beş iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle