aşırı düşük

5. Hukuk Dairesi         2017/36398 E.  ,  2019/7336 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

– K A R A R –

1)Davalı idare dava konusu taşınmazın 23/09/1954 tarih 200 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığını belirtmiş olup dosyada bulunanlar dışında varsa kamulaştırma belgelerinin tümünün davalı idareden ve kamulaştırma tarihindeki taşınmaz maliklerine tebliğine ilişkin tebligat parçaları ilgili noterlikten istenildikten,

2)Bankaya bloke edilen bedel var ise bu bedelin kamulaştırma tarihindeki tapu maliklerine ödenip ödenmediği davalı idare ile ilgili banka şubesinden sorularak, ödenmiş ise dekontu dosyaya konulduktan,

3)Kamulaştırma bedeline yönelik dava bulunup bulunmadığı davalı idareden sorulup var olduğunun tespit edilmesi halinde buna ilişkin dosya ve diğer belgeler celbedildikten,

4)Dava konusu taşınmazlara fiilen hangi tarihte (ay, gün ve yıl olarak) el atıldığı taraflardan sorularak, el atma tarihine ilişkin tüm belgeler (yer teslim tutanağı, geçici ve kesin kabul tutanakları vs) getirtildikten,

5)Dava konusu taşınmazın ilk tesis tarihinden itibaren (… yevmiye nolu 01/06/1956 tarihli işlemi de gösterir şekilde) malikleri, edinme tarih ve sebepleri gösterilmek suretiyle tüm tedavüllerini içerir tapu kaydı ilgili Tapu Müdürlüğünden istenildikten,

6)Davacıların kamulaştırma tarihindeki tapu kayıt malikleri ile hukuki ilişkilerini gösterir mirasçılık belgesi taraflardan temin edildikten,

Sonra, alınacak cevaplarla birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 15/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle