Karar No              : 2019/UH.IV-942

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/326895 İhale Kayıt Numaralı “48 Araç ile 36 Ay Boyunca 2’nci Bölgede Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yıldırım Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 19.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “48 Araç ile 36 Ay Boyunca 2’nci Bölgede Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 16.08.2019 tarih ve 33915 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/906 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Teknik Şartname’nin “III. Hizmetin Tanımı ve Genel Hükümler” başlıklı maddesinin 10’uncu bendinin mevzuata aykırı olduğu,

       2) Teknik Şartname’nin “IV. Kiralık Hizmet Araçlarında Aranan Özellikler” başlıklı maddesinin 4’üncü bendinin mevzuata aykırı olduğu,

       3) Teknik Şartname’nin “IV. Kiralık Hizmet Araçlarında Aranan Özellikler” başlıklı maddesinin 12’nci bendinin mevzuata aykırı olduğu,

     4) Teknik Şartname’nin “VI. Servis Bakım Hizmetleri Dışı Kalan Araç Yerine Takviye” başlıklı maddesinin 2’nci bendinin mevzuata aykırı olduğu,

     5) Teknik Şartname’nin “VI. Servis Bakım Hizmetleri Dışı Kalan Araç Yerine Takviye” başlıklı maddesinin 9’uncu bendinin mevzuata aykırı olduğu,

      6) Teknik Şartname’nin “VII. Sigorta” maddesinin mevzuata aykırı olduğu,

      7) Sözleşme Tasarısı’nın “Teminata ilişkin hükümler” başlıklı 11’inci maddesinde süreye ilişkin düzenleme yapılmadığı,

8)  Sözleşme Tasarısı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde kamu zararına yol açacak şekilde düzenleme yapıldığı,

9) Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemenin Tip Sözleşme Tasarısı’nın 26 numaralı dipnotunda yer alan açıklamaya aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

           (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

             Yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, ayrıca söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için “www.ihale.gov.tr” internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 19.08.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

             Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin 11’inci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle