T.C.

YARGITAY

6. Ceza Dairesi                                                                                                                  

 Esas No            :2018/905

Karar No          :2018/1539

Karar Tarihi    : 28.02.2018

ÖZET: Sanığın, suç örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyesi olmadığı, örgüt adına diğerleriyle birlikte

veya tek başına suç işleyen kişi konumunda bulunmadığı, somut olayda suç örgütüne bilerek ve

isteyerek yardım eden kişi konumunda olduğu ve bu nedenle hakkında tekerrür hükümleri uyarınca

uygulama yapılmasının olanaklı bulunmadığının kabulü gerekir.

(5237 S. K. m. 6, 58, 220, 235)

Sanık … hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan 5237 sayılı TCK’nın 235/2-d maddesi

yollamasıyla 235/1, 62/1, 53/1, 58/9. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası; suç işlemek amacıyla

kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aynı Yasanın 220/7. maddesi

yollamasıyla 220/2, 220/3, 62/1, 53/1, 58/9. maddeleri uyarınca 1 yıl 15 gün hapis cezasına

hükmedilmiştir.

Hükmün; sanık ve savunmanı tarafından yasal süresi içinde temyiz edilmesi üzerine Dairemizce

onanmasına karar verilmiştir.

Dairemizin anılan kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07/02/2018 gün ve KD2018/5239

sayılı yazıları ile itiraz kanun yoluna başvurulması üzerine, Dosya Dairemize

gönderilmekle okunarak gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

5271 sayılı CMK’nın 6352 sayılı Yasanın 99. maddesi ile değişik 308. maddesi gereğince yapılan

incelemede;

Sanık …’in adli sicil kaydında tekerrüre esas oluşturan suç kaydı bulunmamaktadır.

5237 sayılı TCK’nın “Tanımlar” başlıklı 6/1-j maddesine göre örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç

örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç

işleyen kişi anlaşılır.  Adı geçen sanığın, suç örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyesi olmadığı, örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi konumunda bulunmadığı, somut olayda suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden kişi konumunda olduğu ve bu nedenle hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58/9. maddesi uyarınca uygulama yapılmasının olanaklı bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Hal böyle olunca;

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının KABULÜNE,

2) Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 11/10/2017 tarih ve 2017/2064 Esas, 2017/3376 Karar sayılı ilamında,

sanık … hakkında, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve

isteyerek yardım etmek suçlarından kurulan hükme ilişkin “onama” kararının kaldırılmasına; hükmün

itiraz nedeni doğrultusunda BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını

gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322.

maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükümden adı geçen sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın

58/9. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin çıkartılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya

uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 28.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle