Karar No              : 2012/UH.III-1631          

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/178926 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

03.04.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[1086].(0221)./2012-18Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

            Amasya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 05.12.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yayla Yemek Temz.Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.03.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.03.2012tarih ve 10286sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 1. kısmı için düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

KARAR:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;       

         2 ) Sundukları aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun olduğu halde tekliflerinin reddedildiği, idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:          

…          

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

            Başvuru konusu ihalede 16.01.2012 tarih ve 2012/UH.III-307 sayılı Kurul Kararı sonrasında 02.02.2012 tarihli yazılar ile Uysal Yem. Temz. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Yayla Yem. Temz. Gıd. İnş. Mak. ve San. Tic. Ltd. Şti.’nden bir haftalık örnek menü verilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenmiş,  Uysal Yem. Temz. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmamış, Yayla Yem. Temz. Gıd. İnş. Mak. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması ise idarece uygun bulunmamıştır.

            İdarenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin yazısında; “İhale komisyonu tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine göre yapılacak değerlendirmeye esas teşkil etmek üzere Teknik Şartnameye uygun olarak hazırlanmış olan ve yazımız ekinde gönderilen 1 haftalık örnek menü ile reçetesi göz önünde bulundurularak ve İdari Şartnamenin 25 inci ve 33 üncü maddeleri de dikkate alınarak teklif fiyatınıza açıklık getirilip dayanakları ile birlikte bildirim tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Daire Başkanlığımıza ulaştırılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer verilmiştir.

            İdarenin anılan yazısında atıfta bulunulan idari şartnamenin 25 inci maddesi ise; “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.

            25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            Çalıştırılan işçilerin yemeklerini ve giyeceklerini ayni olarak karşılamak (günlük çıkan yemeğin aynından ve Üniversite personeline verilen çeşit ve gramajda), personel yol giderleri ayni olarak karşılanmadığı taktirde yol giderleri her ay işçilere fiilen çalışılan her gün için 3 TL brüt yol bedeli ücret bordrosunda gösterilecek ve bu bedeller her ay 22 gün üzerinden hesaplanacaktır.

            25.3.3. Malzeme giderleri:

            Teknik şartname hükümlerine göre yemeklerin hazırlanması ve dağıtılmasında kullanılacak a) Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi, b) Temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, ilaçlama giderleri, tahlil giderleri c) Elektrik, su, doğalgaz giderleri d) Demirbaş malzemelerin bakım onarım giderleri e) Servis malzemesi giderleri teklif fiyata dahildir.

            25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%1” şeklinde düzenlenmiştir.

            İdarenin 02.02.2012 tarihli yazısında atıfta bulunulan idari şartnamenin 25 inci maddesinde ise teknik şartname hükümlerine göre yemeklerin hazırlanması ve dağıtılmasında kullanılacak her türlü yiyecek ve içecek malzemesi, temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, ilaçlama giderleri, tahlil giderleri elektrik, su, doğalgaz giderler, demirbaş malzemelerin bakım onarım giderleri servis malzemesi giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.. Dolayısıyla teknik şartnamenin muhtelif maddelerinde yer alan  yemeğin merkez ve ilçe yemekhanelerine servisi, merkez mutfağını ve yemekhanelerini kullanan yüklenicinin; meydana gelebilecek yangına karşı (yangın sigortası) mutfak için en az 500.000 TL., besin zehirlenmelerine karşı en az toplam 1.500.000 TL., ölüm halinde kişi başına 100.000 TL. üzerinden yaptıracağı sigorta, teknik şartnamede verilen demirbaş listesinin bakım maliyetlerinin de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tevsik edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İdarenin 02.02.2012 tarihli yazısında atıfta bulunulan idari şartnamenin 33 üncü maddesi aşırı düşük teklif açıklamalarının istenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olup, ihale konusu işe ait özel bir hüküm içermemekte ve matbu nitelik arz etmektedir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamalara ilişkin değerlendirmeler idari şartnamenin 25 inci maddesinde ve teknik şartnamede yer alan her türlü maliyet bileşenleri (İdarenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin yazısında idari şartnamenin 25 inci maddesinin de dikkate alınması gerektiği belirtildiğinden 25 inci maddede öngörülen her türlü gider) çerçevesinde aşağıda değerlendirilmiştir:

           Yayla Yem. Temz. Gıd. İnş. Mak. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

           Yemek yapımında kullanılacak malzemelerin fiyatını tevsiken ETAŞ Et Ürn. Gıd. İhtiyaç Mad. Canlı Hayvan Besi Ürt. Paz. İmal. İhr. İth. Tic. ve San. A.Ş.’den alınan fiyat kataloğunun sunulduğu,

           Yayla çorbasında 7,2 gram olarak, tepsi böreğinde 9,6 gram İzmir köftede 2,4 gr. olarak bulunan yumurtanın fiyatının söz konusu katalogda koli başına 1,55 TL olarak gösterildiği, 1 kolinin kaç kilogram olduğuna dair bir bilgiye katalogda yer verilmediği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında 1,55 TL olarak hesaba katılan yumurtanın kilogram fiyatının kamu ihale mevzuatına uygun olarak tevsik edilmediği,

           İlaçlama giderinin tevsiki amacıyla Yörük İlaçlama Çözümleri- Barboros Yörük’ten alınan proforma faturada SMMM veya YMM onayının bulunmadığı,

           Sigorta giderine ilişkin olarak Amasya Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.’nden alınan teklifin sunulduğu, söz konusu teklifte yer alan sigorta limitleri ile teknik şartnamede istenen limitlerin uyuşmadığı,

           Temizlik giderine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadığı,

            İdarece teslim edilecek olan ve teknik şartnamede maddeler halinde sayılan demirbaşın bakımı için herhangi bir açıklamada bulunulmadığı tespit edilmiştir.

            Yapılan tespitler çerçevesinde geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin 1. Kısmının iptaline,

 Oyçokluğu ile karar verildi.

Yorum Ekle