Karar No              : 2017/MK-413

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/35386 İhale Kayıt Numaralı “Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinin 9 Ay Süreli 2017 Yılı 266 Personel İle Malzemeli Genel Temizlik Ve 150 Personel İle Yardımcı Sağlık Personel Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından 06.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2017/35386 ihale kayıt numaralı “Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinin 9 Ay Süreli 2017 Yılı 266 Personel İle Malzemeli Genel Temizlik ve 150 Personel ile Yardımcı Sağlık Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak ABS Grup Medikal Özel Sağlık Hizmetleri Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.nin 17.03.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.03.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 22.03.2017 tarih ve 17228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.03.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 05.04.2017 tarihli ve 2017/UH.III-982 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı ABS Grup Medikal Özel Sağlık Hizmetleri Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen 12.07.2017 tarihli ve E:2017/1225, K:2017/1604 sayılı kararda “uyuşmazlık konusu olayda her ne kadar asgari işçilik tutarının KİK işçilik modülü üzerinden hesaplanmasının zorunlu olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen teklifin modül üzerinden hesaplanması gereken asgari işçilik tutarı ile uyumlu olduğu ve modülde yer alan prim oranlarının sabit olduğu ve isteklilerce değiştirilmesinin mümkün olmadığından bahisle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de 5510 sayılı Kanun uyarınca radyasyona maruz kalacak olan işçilere fiili hizmet zammı uygulanması ve bu miktarın sigorta primine yansıyacak tutarının da işveren tarafından karşılanması zorunlu olup, dava konusu ihalede tekliflerin anılan Kanunda belirlenen yükümlülük kapsamında fiili hizmet süresi zammından yararlanacak olan personel için işveren tarafından ödenmesi gereken ek sigorta primi hesaplanmak suretiyle belirlenecek asgari işçilik tutarı üzerinden verilmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda ihalenin 2. Kısmı kapsamında çalıştırılacak olan ve 5510 sayılı Kanun gereğince fiili hizmet süresi zammından yararlanacak personel için fiili hizmet süresi zammından kaynaklanan ek sigorta priminin işveren tarafından ödenmesi zorunlu olup, İdari Şartname’nin 25.1. maddesinde yer alan sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, her türlü sigorta, vergi, resim harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edileceği kuralı da göz önünde bulundurulduğunda, ihale üzerinde kalan isteklinin modüle göre yaptığı hesaplamanın kanuna göre uygulanabilir olmadığı, işçiler arasındaki prim ödeme farklılığının dikkate alınarak işveren tarafından ödenmesi gereken bu ek sigorta primi eklenerek asgari işçilik tutarının belirlenmesi ve teklifin de bu şekilde verilmesi gerektiği anlaşıldığından, saydamlık, rekabet ve eşit muamele ilkelerine ve Kanuna aykırı olarak tesis edilen dava konusu 05.04.2017 tarih ve 2017/UH.III-982 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1- Kamu İhale Kurulunun 05.04.2017 tarihli ve 2017/UH.III-982 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarece ihalenin 2’nci kısmında asgari işçilik maliyetinin belirlenerek sonuçlandırılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle