Toplantı No        : 2019/007

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/680776 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Yeni Havalimanı Pat Sahaları Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan 2017/680776 ihale kayıt numaralı “Tokat Yeni Havalimanı Pat Sahaları Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Denk Grup Enerji İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Tic. A.Ş. – Çakılsu Yapı A.Ş. iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.05.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1039 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Denk Grup Enerji İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Tic. A.Ş. – Çakılsu Yapı A.Ş. iş ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 18.07.2018 tarihli E:2018/1382 sayılı kararı üzerine alınan 2018/MK-304 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 23.05.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1039 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Denk Grup Enerji İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Tic. A.Ş. – Çakılsu Yapı A.Ş. iş ortaklığı tarafından sunulan sözleşme tercümesinin dikkate alınarak ön yeterlik değerlendirmesinin yapılmasına yönelik 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince; düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 Kurum tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 28.11.2018 tarih ve E:2018/3864, K:2018/3392 sayılı kararında “…Dosyanın incelenmesinden, davacılar vekili tarafından verilen ve 20/11/2018 tarihinde Danıştay kaydına giren dilekçe ile davadan feragat edildiği anlaşıldığından, davanın esasının incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

            1) Dosya, temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğurması nedeniyle, Ankara 9. idare Mahkemesi’nin 25/10/2018 tarih ve E2018/1382, K2018/2138 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına,

            2) Feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.08.2018 tarihli ve 2018/MK-304 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 23.05.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1039 sayılı Kurul kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle