Karar No              : 2019/MK-64

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/690996 İhale Kayıt Numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı Ve Bsk İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.01.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı ve Bsk İşleri” ihalesine ilişkin olarak, Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1405 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,”  karar verilmiştir.

Davacı Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 27.12.2018 tarihli ve E:2018/2005, K:2018/3076 sayılı kararı ile “Davacı şirketin tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması yönünden; Davalı idarece; davacı şirket tarafından, finansal kiralama yoluyla edinilmiş araçların ihale ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin tevsiki amacıyla sunulan leasing sözleşmesi ekinde yer alan ve İş Finansal Kiralama A.Ş. tarafından düzenlenen yazının düzenleme tarihinin 25/01/2017 şeklinde yer aldığı, ancak ihale ilan tarihi (26/12/2017) göz önünde bulundurulduğunda, belge düzenleme yılının hatalı yazıldığı, bu çerçevede belge düzenleme tarihinin 25/01/2018 olduğunun anlaşıldığı, bahse konu yazıda, 25/01/2018 tarihi itibarıyla davacı şirketin ibraz olunan finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin gecikmiş kira borcunun bulunmadığının ifade edildiği, bu bağlamda söz konusu ihalenin ilan tarihinin 26/12/2017, ihale tarihinin ise 30/01/2018 olduğu göz önüne alındığında, 25/01/2018 tarihi itibarıyla gecikmiş kira borcu bulunmadığı ifadesi yer alan finansal kiralama şirketinden alınan 25/0l/2018 tarihli yazının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41/4. maddesi çerçevesinde araçların ihale ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiği hususunu tevsik etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğuna karar verilmiştir.

…Davacı şirketin bu çerçevede sunmuş olduğu tevsike konu belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihini ve hatta daha ileri bir tarih olan 25/01/2018 tarihini kapsadığı görülmektedir. Buna göre, bu belge, istenilen süreden eksik olmayıp, tam aksine, davacı şirketin lehine olacak şekilde, istenilenden daha fazlasını içermektedir. Kaldı ki, eğer bu yönde bir tereddütün hasıl olması durumunda, esasa etkili bir eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği açık olan bu hususun, ilgili finansal kiralama kurumundan ilk ilan veya davet tarihindeki borç durumunun teyit edilebileceği ve bu yolla tereddütün giderilebileceği düşünüldüğünde, daha kapsamlı olan tevsike konu belgenin içeriği gerekçe gösterilerek, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli (müdahil) ile en avantajlı ikinci teklifi veren firmanın tekliflerinin aşırı düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki itiraz açısından;

İhale üzerinde bırakılan müdahil Sarıosmanoğlu İnş.Mad.Nak.Tur.ve Tic.Ltd.Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Yazıcıoğlu Nak.İnş.A.Ş. tarafından ihale konusu iş kapsamında kullanacaklarını beyan ettikleri ocaklar (her türlü malzeme) için ilgili taahhütnameler (protokol), maden sahalarına ait işyeri açma ve çalışma ruhsatlan, işletme izin belgesi ve çevresel etki değerlendirme belgelerinin sunulduğu, şikayete konu malzemeler dahil olmak üzere her türlü taş ocağı malzemesinin ihale konusu iş süresince tedarik edileceğinin belirtildiği, ayrıca ocaklardan işin yapılacağı yere olan mesafenin belgelere dayalı olarak hesaplanarak itinerer üzerinde gösterildiğinin tespit edildiği, anılan istekliler tarafından kullanılacağı beyan edilen bazalt ve kalker ocaklarına ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen işletme ruhsatı ve işletme izninin sunulduğu, bu belgelerde ruhsatın bitim tarihinin 16.08.2026 olarak belirtildiği, dolayısıyla söz konusu belgelerin açıklama kapsamında yeterli olduğu yine bu firmaların aşın düşük teklif açıklaması kapsamında kullanacağı işçilik birim fiyatlarının ihale tarihi itibarıyla saatlik asgari ücretin 9,02 TL olduğu dikkate alındığında, saatlik asgari ücretin altında olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.9’uncu maddesinde bulunan “‘iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatlan ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.” açıklamasına da uygun olduğu, öte yandan, işçilik miktarlarında değişiklik yapılmadığı, bu itibarla anılan isteklilerin işçilik giderleri için, yaptığı açıklamaların mevzuata uygun olduğu; yer verilen bu açıklamalar doğrultusunda istekliler tarafından açıklanması istenilen iş kalemlerine ilişkin analizlerde yer alan açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin miktarının ve birim fiyatının gösterilmesinin yeterli olduğu, bu firmalar tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyasında, açıklaması istenilmeyen analiz girdileri için analiz miktarının ve birim fiyatının gösterildiği ve anılan girdilere ilişkin olarak bir fiyat öngörüldüğü; açıklaması istenen iş kalemlerine ilişkin olarak analizlerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait birim fiyatlar veya rayiçler kullanılarak açıklama yapıldığı, ayrıca anılan isteklinin söz konusu fiyatlan liste halinde sunmadığı görülmüş olmakla birlikte, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanmış birim fiyat ve rayiçlerin kullanıldığı belirtilmiş ise de, bazı analiz girdi bedellerinin “0,00 TL” olarak hesaplamaya dahil edildiği ve buna ilişkin iddianın karşılanmadığı; ayrıca İdari Şartname’nin 46. maddesi kapsamında nakliyeler için taşıma formülleri kullanılarak açıklama yapılması halinde malzemenin istif edilmiş haline ait ortalama kabul edilmiş yoğunluğu değerlerinin belirtilmesi ve tevsiki zorunlu olmasına rağmen, idarenin imalatlara ilişkin olarak nakliye mesafelerinin isteklilere gönderilen söz konusu analiz formatında belirtilmemiş olmasının isteklilerce iş başına nakline ilişkin tevsik edici belgesi olmak şartıyla açıklama sunmasına engel bir durum teşkil etmeyeceğinden anılan istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, itinerer üzerinde gösterilmesinin yeterli olduğu, yaklaşık maliyet ile birebir aynı olmasının beklenmeyeceği belirtilmek suretiyle iddianın karşılanmadığı ve eksik incelendiği; yine, bu firmalar tarafından “Özel ÜY2” iş kalemi analizinde bulunan kompresör alt analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayicinin kullanıldığı, öte yandan analiz formatında yer alan yükleyici girdisinin ise açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinde bulunduğu, bu nedenle anılan istekliler tarafından yükleyici girdisi için maliyet öngörüldüğü, ancak açıklanmasına gerek olmadığı belirtilmekle, bu iddianın da açık olarak karşılanmadığı ve yeterince incelenmediği; bu firmaların kendi malı olan iş makinelerinin kapasitesine ilişkin olarak salt SMMM tespit raporunun yeterli olmayacağı, bunun yalnız envanter kaydını ortaya koyduğu, teknik kriterlere ilişkin olarak başkaca tevsik edici belge de sunulmamış olduğu görülmekle, davacı şirketin, ihale üzerinde bırakılan istekli ile en avantajlı ikinci teklifi veren firmanın tekliflerinin aşın düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddialarının eksik incelemeye dayalı biçimde irdelenerek, itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği, dolayısıyla dava konusu işlemde bu yönden de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla birlikte, bu karar uyarınca davalı idarece itirazen şikayet başvurusundaki iddialarla (dava dilekçesinde yer alan) ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılarak işlem tesis edileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle. dava konusu işlemin iptaline,…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1405 sayılı kararının 1’inci ve 6’ncı iddiaları ile 2’nci iddianın c, f ve k alt iddialarına ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1405 sayılı kararının 2’nci iddia kapsamındaki c, f ve k alt iddialarına ilişkin esasın yeniden incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle