Karar No              : 2019/UH.II-395

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/684317 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından 31.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mur Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 15.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.02.2019 tarih ve 8912 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/247 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İş ortaklığının teklif kapsamında sunduğu iş ortaklığı beyannamesi, birim fiyat teklif mektubunun da idarece doğru değerlendirilmediği,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları bir arada değerlendirildiğinde, ihale sürecinde hukuka aykırılığı iddia edilen işlem ve eylemlere karşı olarak dava açılmadan önce iki aşamalı bir idari başvuru yolunun öngörüldüğü, aday, istekli veya istekli olabileceklerin öncelikle ihaleyi yapan idareye başvuru yapması gerektiği, şayet şikâyet üzerine alınan karar uygun bulunmaz ise veya şikayet üzerine idarece herhangi bir karar alınmaz ise Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

Bu usulün amacı ise başvuru sahibinin iddialarının öncelikle idarenin değerlendirmesinden geçerek, uygun görülen hususlarda gerekli düzeltmenin idare tarafından yapılması, uyuşmazlığın devam ettiği konularda ise idarenin cevabıyla birlikte uyuşmazlığın Kurumun önüne getirilmesidir. Anılan usulün doğal bir gereği ise şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmemesidir. Çünkü idarenin değerlendirmesine sunulmayan, cevap veya açıklaması alınmayan bir hususun itirazen şikâyet başvurusuna dahil edilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda açıklanan iki aşamalı başvuru sistematiğine uygun düşmemektedir.

Netice itibariyle, yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından Mur Şah Yemek San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen “iş ortaklığının teklif kapsamında sunduğu iş ortaklığı beyannamesi, birim fiyat teklif mektubunun idarece doğru değerlendirilmediği” iddiasının itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği dikkate alındığında başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna konu ettiği iddiaların idareye yapılan şikâyet başvuru dilekçesinde bulunmadığı, aynı şekilde idarenin cevabında da iddiaya ilişkin bir hususun bulunmadığı tespit edildiğinden söz konusu iddianın şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Yorum Ekle