MADDE 1 – 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “437 nci maddesine” ibaresi “437 nci ve 441 inci maddelerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğğ) Uçuş İşletme: Uçuş Operasyonunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddelerine göre ruhsatlandırılmış işletmelerin, bütün aktif ve pasiflerini diğer bir işletmeye devretmesi sonucunda işletme ruhsatının iptal edilmesi halinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Genel Müdürlüğe sunulan Teminat Mektubu devralan işletmeye iade edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildeki değiştirilmiştir.

“(1) İşletme tarafından atanan sorumlu yönetici personelden Genel Müdürlük tarafından yönetici kabul formu düzenlenenlerin uygun görülebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

a) Sorumlu müdür; işleticinin tüm operasyonlarının ve bakım aktivitelerinin Genel Müdürlük tarafından gerekli kılınan standartlarda sağlanmasından ilgili mevzuat kapsamında Genel Müdürlüğe karşı tam sorumluluğu olan, işletme içerisinde sivil havacılık kurallarının öngördüğü tüm birimlere erişim, denetleme ve konusu ile ilgili talimat verme yetkisi bulunan, ihtiyaç duyulan finansal yetki ile donatılmış şirketin genel müdürü veya genel müdüre doğrudan bağlı kişidir. Sorumlu müdürün, işletmeci tarafından tanımlanan ilave şartları da yerine getirmek üzere harcama ve işletmeyi bu hususlarda tek başına temsil edecek yetkiye  ve asgari beş yıl çalışma tecrübesine sahip olması gerekir. Sorumlu müdür, kalite ve emniyet sistem yöneticisi görevlerinden birini üstlenemez.

b) Uçuş işletmeden sorumlu yönetici personelin;

1) İşleticinin filosunda bulunan hava araçlarından en az birinde geçerli uçuş ekibi lisansına,

2) Havayolu işletmeleri için sivil havacılık alanında en az beş yıl kaptan pilot olarak çalışma tecrübesine,

3) Hava taksi işletmeleri için sivil havacılık alanında en az beş yıl pilot olarak çalışma tecrübesi, sorumlu kaptan veya kaptan pilotluk yetkisine,

4) Bununla birlikte, bu fıkranın (1) numaralı alt bendinde yer alan gerekliliğe istisna teşkil etmek üzere, sorumlu yönetici personelin uçuş ekibi lisansının geçerli olmaması durumunda işletici tarafından bir yardımcı personel görevlendirilecek olup, görevlendirilecek personelin, işleticinin filosunda bulunan hava araçlarından en az birinde geçerli uçuş ekibi lisansına,

sahip olması gereklidir.

c) Yer işletmeden sorumlu yönetici personelin;

1) Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için sivil havacılık sektöründe yer hizmetleri konusunda en az beş yıl sivil çalışma tecrübesine,

2) Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için en az üç yıl sivil havacılık sektöründe çalışma tecrübesine,

sahip olması gereklidir.

ç) Eğitimden sorumlu yönetici personelin;

1) İşleticinin filosunda bulunan hava araçlarından en az birinde geçerli uçuş ekibi lisansına,

2) Sivil havacılık sektöründe en az beş yıl pilot olarak çalışma tecrübesine,

3) Havayolu işletmeleri için işleticinin filosunda bulunan hava araçlarından birine ait geçerli bir tip intibak öğretmeni yetkisine,

4) Hava taksi işletmeleri için tip intibak, sınıf, alet veya uçuş öğretmeni gibi öğretmenlik tecrübesine,

sahip olması gereklidir.

5) Bununla birlikte, bu bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan gerekliliğe istisna teşkil etmek üzere, sorumlu yönetici personelin uçuş ekibi lisansının geçerli olmaması durumunda işletici tarafından bir yardımcı personel görevlendirilecek olup, görevlendirilecek personelin, işleticinin filosunda bulunan hava araçlarından en az birinde geçerli uçuş ekibi lisansına, bu bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan gerekliliğe istisna teşkil etmek üzere havayolu işletmeleri için ayrıca, sorumlu yönetici personelin işleticinin filosunda bulunan hava araçlarından en az birinde geçerli sentetik uçuş öğretmeni yetkisine ve görevlendirilecek yardımcı personelin de işleticinin filosunda bulunan hava araçlarından birinde geçerli tip intibak öğretmeni yetkisine,

sahip olması gereklidir.

d) Kalite sistem yöneticisinin;

1) Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için kalite konusunda en az iki yıl olmak üzere, sivil havacılık alanında beş yıl çalışma tecrübesine,

2) Hava taksi işletmeleri için kalite konusunda en az iki yıl olmak üzere sivil havacılık alanında asgari 2 yıl çalışma tecrübesine,

sahip olması gereklidir.

e) Emniyet sistem yöneticisinin;

1) Havayolu işletmeleri için emniyet yönetim sistemi konusunda en az iki yıl olmak üzere sivil havacılık alanında beş yıl çalışma tecrübesine,

2) Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe ya da emniyet yönetim sistemi konusunda en az iki yıl çalışma tecrübesine,

sahip olması gereklidir.

f) Tek bir kalite ve emniyet sistemi yöneticisinin atanması durumunda;

1) Sorumlu yönetici personel, bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinin ilgili gerekliliklerine sahip olacaktır. (d) ve (e) bentlerinde belirtilen gerekliliklerden yalnızca birisinin karşılanamadığı durumlarda, bahse konu pozisyon için ilgili gereklilikleri sağlayan yardımcı bir personel görevlendirilmesi gereklidir.

g) Güvenlik yöneticisinin nitelik ve tecrübesine ilişkin gereklilikler ayrıca düzenlenir.

ğ) Bakımdan sorumlu yönetici personelin tecrübe ve nitelikleri 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M) ile düzenlenmiştir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu fıkranın yayımlandığı tarihten önce Genel Müdürlük tarafından onaylanmış Yönetici Personel Onay Belgesi (Form-4) geçerli olmaya devam edecektir. Bu fıkra yürürlüğe girmeden önce yönetici personel onayı için Genel Müdürlüğe başvuru yapılmış, ancak onaylanmamış adaylara, bu Yönetmelik gerekliliklerine göre işlem yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yorum Ekle