Karar No              : 2020/MK-23

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/316163 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/316163 ihale kayıt numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” ihalesine ilişkin olarak, Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.10.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1281 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 26.12.2019 tarihli E:2019/2065, K: 2019/2657 sayılı kararında “…2-Teknik Şartname’nin “Tasarım ile İlgili Genel Sartlar” başlıklı 15’inci maddesinde yer alan “…15.8.2. Teklif edilen tüm sistem bileşenlerinin renkleri ile ilgili ise başlamadan önce İDARE’nin yazılı onayı alınacaktır. Renkleri için İDARE’nin yazılı onayı alınmamış ürünler kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yönünden;

13- Bayilik hizmetine ilişkin Teknik Şartname’nin 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34 ve 8.35’inci maddeleri yönünden;

Uyuşmazlığa konu Teknik Şartname’nin 8.32.17 – 8.32.18. – 8.32.19 – 8.32.20 maddeleri yönünden ise; iş bu maddelerde yer verilen düzenlemelerin bayide bulundurulması gereken zorunlu kart stok sayısına ilişkin olduğu, anılan düzenlemelerde belirtilen bulundurulması gereken zorunlu kart stok sayısına ilişkin bir veriye ise uyuşmazlık konusu teknik şartnamede yer verilmediği görülmektedir. Bu kapsamda kart satış hizmetinde sürekliliğin sağlanması amacıyla iki ay boyunca satılamayan kartların iki ay sonunda zorunlu kart stok sayısı hesaplanırken sıfır olarak kabul edileceği düzenlemesi de dikkate alındığında bayilerin ve dolayısı ile yüklenicinin ne kadarlık bir kart maliyeti ile karsı karsıya kalacaklarının tam olarak belirlenebilmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığı, bu hususun da teklif fiyatın sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına engel mahiyette olduğu, bu husus nedeniyle kamu aleyhine teklif fiyatın olumsuz etkilenebileceği, bu durumun da 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ilkelerle bağdaşmadığı değerlendirildiğinden anılan maddeler yönünden yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle