Karar No              : 2019/MK-172

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/443302 İhale Kayıt Numaralı “Beşinci Bölge Kapsamında Bulunan Havalimanlarında 258 Personelle 01/01/2019-31/12/2020 Tarihleri Arasında Yerine Getirilmek Üzere Teknik İşletimi Destek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan 2018/443302 ihale kayıt numaralı “Beşinci Bölge Kapsamında Bulunan Havalimanlarında 258 Personelle 01/01/2019-31/12/2020 Tarihleri Arasında Yerine Getirilmek Üzere Teknik İşletimi Destek” ihalesine ilişkin olarak, Maviege Temizlik Hizmetleri İnsan Kaynakları Gıda Tabl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 05.12.2018 tarihli ve 2018/UH.II-2014 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Maviege Temizlik Hizmetleri İnsan Kaynakları Gıda Tabl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 29.03.2019 tarihli E:2019/290, K:2019/680 sayılı kararı ile “… Son olarak dava konusu Kurul kararının davacının itirazen şikâyet başvurusunun 3 numaralı iddia yönünden reddine ilişkin kısmı incelendiğinde ise, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihale konusu iş kapsamında uygulanacak cezaların, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16. maddesinin 16.1.1. fıkrasına ilişkin (26) numaralı dipnotta yer alan açıklamalar dikkate alınarak düzenleneceği, anılan dipnotun (3) numaralı bendine göre, özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, İdarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtileceği, ayrıca bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, idarece öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20. maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısının İdarece belirleneceği, ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da İdarece gerek görülmesi halinde bu hususa ihale dokümanında yer verileceği açık olup, uyuşmazlık konusu işinin sürekli tekrar eden iş niteliğinde olduğu, dava konusu ihaleye İlişkin Sözleşme Tasarısı’nın 16. maddesinde, cezalar ile ilgili bilgilerin Teknik Şartname’de yer aldığı ve idare taralından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %30’unu geçmeyeceği düzenlemelerine yer verildiği, ancak Teknik Şartname’nin çeşitli maddelerinde hizmetin İfa şeklinde yükleniciden kaynaklanan bir kusurun meydana gelmesi halinde her bir aykırılık hali İçin belli miktarda ceza kesileceğine ilişkin düzenlemeler yer almış ise de, ihale dokümanında anılan dipnot doğrultusunda, “bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20. maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği İle sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi İçin gerekli olan aykırılık sayısına ilişkin düzenleme yapılmadığı hususlarında tartışma bulunmadığının görülmesi karşısında, dava konusu ihaleye İlişkin Sözleşme Tasarısı’nda veya tasarının atıfta bulunması halinde Teknik Şartname’de, “hizmetin ifa şeklinde yükleniciden kaynaklanan bir kusurun meydana gelmesi halinde, aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda “sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20. maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı” hususlarında düzenleme yapılması gerekirken ihale dokümanında bu yönde bir düzenleme yapılmamasının, sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin belirsizliğe sebep olduğu, idarelerin yapacakları ihalelerde, saydamlığı ve güvenirliği de sağlamakla sorumlu olmaları ve İhale dokümanlarının isteklilerin tekliflerini sunma iradelerini etkilemeyecek şekilde hazırlanması gerekliliği dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan ilkeler çerçevesinde dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Nitekim, Danıştay 13. Dairesi’nin 16.02.2018 tarihli ve E:2017/2946, K:2018/521 sayılı kararı da bu yöndedir…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 05.12.2018 tarihli ve 2018/UH.II-2014 sayılı kararının 3’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle