Karar No              : 2019/UH.I-147

BAŞVURU SAHİBİ:

Çetinkaya Turz. Taş. Güv. Sist. ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. – Köker Turz. Taş. ve Tic. A.Ş. – Elanur Turz. Nak. İnş. Eml. Teks. Besi. ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

VEKİLİ:

Av. Tarık DEMİREL,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/581610 İhale Kayıt Numaralı “Gece Oyun ve Prova Sonrası Personel Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından 17.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gece Oyun ve Prova Sonrası Personel Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çetinkaya Turz. Taş. Güv. Sist. ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. – Köker Turz. Taş. ve Tic. A.Ş. – Elanur Turz. Nak. İnş. Eml. Teks. Besi. ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 31.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.01.2019 tarih ve 918 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/32 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece hukuka aykırı şekilde yeterli görüldüğü, şöyle ki;

– İşin yürütülmesi sürecinde kullanılacak araçlara ilişkin amortisman maliyetinin açıklanmadığı, bu maliyetin ilgili meslek mensubunca düzenlenen Amortisman Payı Tespit Tutanağı ile açıklanması gerektiği, bu tutanağın ilgili meslek mensubunca kaşelenip imzalanmamasının açıklamanın uygun görülmemesini gerektirdiği, işin 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirileceği, bu bakımdan iki yıl bakımından da tam amortisman hesaplanması gerektiği, kıst amortisman üzerinden yapılan hesaplamanın yeterli olmadığı, ilgili mevzuatında bahse konu araçlar için faydalı ömür süresi beş yıl, amortisman oranı %20 olarak belirlendiği halde bunlar dışında süre ve oranlar dikkate alınarak maliyetlerin düşürülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

– İşin yürütülmesi sürecinde çalıştırılacak personele ilişkin işçilik maliyetleri hesaplanırken 2019 yılında gerçekleşecek ücret artışı dikkate alınmaksızın yapılan açıklamanın yeterli görülmemesi, aynı şekilde 2020 yılına yönelik olarak da ücret artışının hesaplanması, bu kapsamda asgari 465.117,24 TL tutarında işçilik maliyetinin öngörülmesi, bu tutarın altındaki maliyetlerin kabul edilmemesi gerektiği,

-İşin yürütülmesi sürecinde kullanılacak özmal olmayan araçlara ilişkin maliyet belgelendirilirken kullanılan fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer verilen ibarenin bulunmadığı, bu tekliflerin SMMM veya YMM yerine serbest muhasebeciler tarafından kaşelenmesi ve imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu, fiyat teklifine konu araçların Teknik Şartname’de araçlara yönelik getirilen kriterleri sağlamadığı, fiyat teklifine konu araçların bakım-onarım ve akaryakıt maliyetlerine ilişkin belgelerle uyumlu olmadığı, fiyat teklifindeki kiralama süreleri ile araçların iş süresince çalışacağı toplam sürelerin uyuşmadığı, tek bir araç için bir gün üzerinden alınan fiyat teklifleriyle işin tamamına yönelik maliyet açıklanmasının mümkün olmadığı, 22 özmal araç haricindeki araçların kiralanması halinde 37.200 saat, 110 aracın tamamının kiralanması halinde 46.500 saat kiralama süresi öngörülerek açıklama yapılması gerektiği, fiyat tekliflerindeki fiyatlar piyasa fiyatlarından aşırı derecede düşük olmasına rağmen idarece ilgili tutanaklar meslek mensuplarından istenmeyerek eksik inceleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu, fiyat teklifi tarihinin tutanak tarihinden önce olmasının fiyat teklifini hukuka aykırı kıldığı, fiyat tekliflerinin bazılarının yedek parça, bakım-onarım, akaryakıt vs.ye ilişkin maliyetler kiralama maliyeti içerisine dâhil şekilde düzenlenmesinin mevzuata aykırılık taşıdığı, her biri ayrı kalemlere ilişkin olan adı geçen maliyetlerin ilgili alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat teklifleriyle açıklanmasının zorunlu olduğu, fiyat teklifi alınan kişinin faaliyet alanı içerisinde araç kiralama işinin yer almadığı,     

– Araçların bakım-onarımına ilişkin fiyat teklifinde işin yürütülmesi sürecinde kullanılacak araçların özelliklerinin yer almadığı, kullanılacak araçlarla bakım-onarımı yapılacak araçların farklı olduğu, bu bakımdan bahse konu maliyetin açıklanmadığı sonucunun ortaya çıktığı, açıklamalar kapsamında 16+1 kişilik minibüsler bakımından periyodik bakım-onarım aralığını açıklayıcı bir belgeye yer verilmediği, bu bilgiye ilişkin bir yetkili servis veya satıcıdan alınmış belge kullanılmaksızın maliyet hesabı yapılmasının hukuka aykırı olduğu, fiyat teklifinde Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer verilen ibarenin bulunmadığı, fiyat tekliflerinin SMMM veya YMM yerine serbest muhasebeciler tarafından kaşelenmesi ve imzalanmasının ya da bu işlemlerin hiç yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu, fiyat teklifi alınan kişinin faaliyet alanı içerisinde bakım-onarım işinin yer almadığı, teklifte yağ, akü, benzin, yedek parça, tamir ve bakım giderlerine ilişkin maliyet bileşenlerinin ayrı ayrı değil birlikte fiyatlandırıldığı,

– İhale dokümanı kapsamında yer verilen, işin yürütülmesi sürecinde kullanılacak araçların tiplerine ilişkin bilgiler dikkate alınmaksızın yapılan akaryakıt maliyetine yönelik açıklamaların mevzuata aykırı olduğu, araçların akaryakıt sarfiyatına ilişkin olarak yetkili servislerden belge alınmaksızın ve katalog sunulmaksızın, hiçbir objektif kritere dayanmaksızın açıklama yapılmasının hukuka aykırı olduğu, bazı araçlar bakımından alınan belgelerde şehir içi tüketim değerlerinin gösterilmediği, gösterilen değerler üzerinden hesaplama yapılmasının kabul edilebilir olmadığı, bazı araçlar bakımından ise araç bilgilerine ve teknik özelliklerine yer verilmeksizin akaryakıt tüketim değerlerinin beyan edildiği, araçların kiralanmasına ilişkin fiyat teklifinde belirtilmemiş araçlar yönünden düzenlenen beyan yazılarının geçerliliğinin bulunmadığı, ilan tarihi ile ihale tarihi arasında EPDK tarafından Ankara İli bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları incelendiğinde en düşük fiyatın 5,02 TL/litre olduğunun görüldüğü, bu tutarın altındaki fiyat teklifinin kabul edilmemesi gerektiği,

– Sigorta giderine ilişkin sunulan fiyat teklifinde bölge müdürlüğü teyidinin bulunması, açıklamanın sözleşme süresini kapsayacak şekilde yapılması, bu maliyetin daha kısa süreler üzerinden alınan teklif üzerinden oranlama yapılarak hesaplanması mümkün olmadığından adı geçen gidere ilişkin açıklamanın kabul edilmemesi gerektiği, fiyat teklifinde işin yürütülmesi sürecinde kullanılacak araçların özellik ve sayılarının tam olarak yer almadığı, kullanılacak araçlarla sigorta edilecek araçların özellik ve sayılarının farklı olmasının hukuka aykırılık oluşturduğu,

Motorlu taşıtlar vergisi, muayene, egzoz gazı emisyon ölçümü ve güzergâh izin belgesine ilişkin maliyetlerin eksik hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu, açıklamalar kapsamında gerek özmal gerek kiralık araçlar yönünden ayrı ayrı hesaplama yapılması gerektiği halde bu maliyetler belgelendirilmeksizin yapılan açıklamanın kabul edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, ayrıca ihale konusu iş 2019 yılında gerçekleştirileceğinden ilgili maliyetler bakımından yeniden değerleme oranı (%23,73) göz önüne alınarak güncelleme yapılması gerektiği, bu doğrultuda söz konusu maliyetler için 401.042,46 TL’den düşük bir tutar öngörülmesinin mümkün olmadığı,

Sözleşme giderleri ve genel giderler toplamının 15.058,87 TL olduğu, istekli tarafından bu tutardan düşük bir maliyet öngörüldüğü halde açıklamalarının yeterli görülmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhalede İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesi gereğince aşırı düşük teklif sınır değerinin 989.096,57 TL olarak hesaplandığı ve aynı madde uyarınca teklifi sınır değerin altında olan Özgün-Tur Sey. ve Tic. Ltd. Şti. – Ressa Taş. İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nden 19.12.2018 tarihli yazıyla aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek, personel, araç amortisman/kiralama, akaryakıt, zorunlu mali sorumluluk sigortası, motorlu taşıtlar vergisi ve araç muayenesi, periyodik bakım maliyetleri ile sözleşme giderleri ve genel giderlerin açıklanması gereken önemli teklif bileşenleri olarak tespit edildiği, istekli tarafından süresi içerisinde açıklamaların sunulduğu ve idarece açıklamalar yeterli görülerek ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.  

Alıntılanan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde başvuru sahibinin iddia ettiği hususlar bakımından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; Teknik Şartname’nin 5’inci maddesi gereği “araç sorumlusu” sıfatıyla çalıştırılacak olan personelin maliyetinin bu personelin her birinin ayda bir saat çalışacağı kabulüyle hesaplandığı, ancak söz konusu maddede yüklenici tarafından oyun, prova veya teknik çalışma bitiminden 30 dakika önce araçların sorumlusuyla birlikte istenilen yerde hazır bulundurulacağının düzenlendiği, ihale dokümanı çerçevesinde işin süresinin 365 gün olduğunun, iş süresince 7 farklı güzergâhta toplamda 15.500 sefer yapılacağının, günlük en fazla 110 araç kullanılacağının belirtildiği hususları dikkate alındığında aylık bir saat olarak öngörülen çalışma süresinin yeterli olmadığı; sigorta giderine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifinin Düzey Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. tarafından düzenlendiği, ancak sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekinde ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif edilen sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetinin gerçekleştirebileceğine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısına yer verilmesi gerekirken, bu şekilde teklif edilen sigorta prim tutarlarını teyit edici bir yazı sunulmadığı, ek olarak sunulan yazıda yalnızca adı geçen şirketin Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin yetkili acentesi olduğunun belirtildiği, kaldı ki yazı tarihinin (26.11.2018) fiyat teklifinin tarihinden (24.12.2018) önce olduğu; motorlu taşıtlar vergisi ve araç muayenesi giderlerine ilişkin olarak 2018 yılı fiyatlarının dikkate alındığı, ancak işin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirileceği göz önüne alındığında bu fiyatların güncellemeye tabi tutularak kullanılmasının gerekli olduğu; bu nedenlerle açıklamaların yeterli olmadığı ve bahse konu isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Özgün-Tur Sey. ve Tic. Ltd. Şti. – Ressa Taş. İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Yorum Ekle