Karar No              : 2019/MK-171

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/62 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü 181 Ve 183 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım Ve Onarımı İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/62 ihale kayıt numaralı “Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü 181 ve 183 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı ile Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Msm Altyapı İnşaat Enerji Petrol Mad. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.02.2019 tarihli ve 2019/UY.II-259 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Msm Altyapı İnşaat Enerji Petrol Mad. Nak. Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 02.05.2019 tarihli E:2019/578, K:2019/1163 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlık konusu ihalede; ihaleye ilişkin birim fiyat teklif cetveli standart formunun yer aldığı, karma teklif verilen ihalenin birim fiyat teklif verilen kısımlarının 13 adet iş kaleminden oluşturulduğu, ihale dokümanı kapsamında malzeme, işçilik, makine çalıştırılması ve nakliyeler olmak üzere sadece girdi cinslerinin belirtildiği tüm iş kalemleri için tek bir analiz formatının yer aldığı, her bir iş kalemlerine ilişkin olarak analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına yer verilmediğinin tespit edildiği (bu durum 18.02.2019 tarihli Esas İnceleme Raporu ile dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında da belirtilmektedir) görülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4. maddesinin son fıkrası uyarınca özel ve paçal İş kalemlerinin, analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği açık olup, davacı şirketin istekli olabilecek nitelikte bulunduğu, uyuşmazlık konusu ihalede her bir iş kalemlerine ilişkin olarak analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına yer verilmediği anlaşıldığından, davacı şirketin bu iddiasına İlişkin olarak yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında bu kısım yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir.

Nitekim Danıştay 13. Dairesinin 15/02/2018 tarihli 2017/3078 Esas 2018/495 Karar sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle; …dava konusu işlemin davacının ikinci iddiasına yönelik kısmının ise iptaline…” dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 20.02.2019 tarihli ve 2019/UY.II-259 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle