Karar No              : 2019/MK-246

BAŞVURU SAHİBİ:

Mürsel Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. – SDB Mad. Yapı Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi (21.06.2018 tarih ve 2018/MK.-218 sayılı Kurul Kararı)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/419070 ihale kayıt numaralı “Kaman-Savcılı-Kırşehir İl Yolu Km:0+000-70+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mürsel Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti – SDB Mad. Yapı Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 18.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1354 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Mürsel Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti – SDB Mad. Yapı Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 09.10.2018 tarihli ve E:2018/1855, K:2018/1583 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararı üzerine yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin 25.04.2019 tarihli ve E:2018/3911, K:2019/1360 sayılı kararında “Davacı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda, isteklilerin kendi malı olması istenilen makine ve ekipmana ilişkin olarak, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı ile Ören Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yüngül İnş. San. ve Tic. A.Ş. iş Ortaklığı tarafından aynı makine ve ekipmanın farklı makine ve ekipmanmış gibi sunulduğu iddiasına yer verilmiştir.

Dava konusu Kurul kararıyla özetle, kendi malı olması istenen iş makinelerinin isteklinin demirbaş defterinde kayıtlı olduğunu gösteren SMMM raporunun tevsik için yeterli olduğu, yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı ve düzenlenen belgedeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu gerekçesiyle başkaca bir inceleme yapılmadan bu iddia reddedilmişse de, davacılar tarafından ileri sürülen iddianın; hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı ifade edilen SMMM raporunun gerçeğe aykırı olduğu konusunda ciddi ve somut nitelikte olduğu, nitekim davacıların da başvurularında açıkça ifade ettiği gibi anılan şirketlerin makine ve ekipmanlarından bazılarının birbirlerine fatura edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacıların, isteklilerin kendi malı olması istenilen makine ve ekipmana ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı ile Ören Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yüngül İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından aynı makine ve ekipmanın farklı makine ve ekipmanmış gibi sunulduğu iddiasının araştırılması gerekirken sadece SMMM raporuna dayanılarak başvurunun reddedilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararının, Kurul kararındaki sıralama itibarıyla davacıların 4. iddiası yönünden reddine ilişkin kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.” şeklinde karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1354 sayılı kararının “İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından teklif zarfında sunulan vögele marka 2012 model asfalt serme makinası, 400 ton/h kapasiteli mekanik stabilizasyon plentinin ve 110 tonluk konkasör tesisinin aynı ihaleye teklif sunan Ören Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yüngül İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından da ayrı ayrı makinalarmış gibi sunulduğu, başka bir ifade ile anılan makinelerin birden fazla istekli tarafından sunulduğu” iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, söz konusu iddianın esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle