TEMYİZ EDEN (DAVACILAR)           : 1- Güresmer Yol Yapı İnşaat Turizm A.Ş.

 • Gamze BÜYÜKEREN
 • Ahmet DEVECİ
 • Sadettin DEVECİ
 • Müjgan DEVECİ

VEKİLİ                                                 : Av. Melih AKKURT

Via Tower Nergis Sok., No:7/30, Kat:14 Söğütözü/ANKARA

KARŞI TARAF                                    : 1. (DAVALI) Kamu İhale Kurumu

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu), No:186 Balgat/ANKARA

VEKİLİ                                                 : Av. Evrim ÜNAL – Aynı adreste

2. (DAVALI YANINDA MÜDAHİL)

Şahinoğulları Halı Kilim Tekstil Turizm İnşaat Sanayii Ticaret Ltd. Şti.

VEKİLİ                                                 : Av. Tarık DEMİREL

Strazburg Cad., No:14/14 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA

İSTEMİN_KONUSU                             :  Ankara  13.  İdare  Mahkemesi’nin  18/01/2019  tarih  ve E:2018/2319, K:2019/171 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Muş İl Özel İdaresi’nce 09/08/2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne Bağlı Muş Malazgirt 80 Daireli Lojman İnşaatı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak davacılar tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 24/10/2018 tarih ve 2018/UY.II-1887 sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 13. İdare Mahkemesi’nce verilen kararda; davacılar tarafından, itirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin Güresmer  Yol Yapı İnş. Turizm A.Ş.ye ait alt yüklenici iş bitirme belgesinin geçici kabulü yapılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanında kısmi kabul yapılabileceği belirtilmemekle birlikte yasaklayıcı bir düzenleme de bulunmadığı,  geçici  kabul yapılmamasında kendilerinden kaynaklı bir kusurun bulunmadığı iddialarının  ileri sürüldüğü, dava konusu Kurul kararı ile, alt  yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için asıl işe ilişkin geçici kabulün yapılmadığı durumlarda dokümanda düzenlenmiş olması şartıyla işin alt yükleniciye  yaptırılan bölümüne ilişkin kısmi  kabulün  yapılmış olması gerektiği, belgeye konu

işe ait sözleşmede kısmi kabul öngörülmediği, işin niteliği itibarıyla da kısmi kabule uygun olmadığı, asıl işin geçici kabulünün de yapılmadığı belirtilerek itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği, ihalede, iş ortaklığında özel ortak olarak yer alan Güresmer Yol Yapı İnş. Tur. A.Ş. tarafından, Muş Özel İdaresi tarafından düzenlenen 13/10/2017 tarihli “alt yüklenici iş bitirme belgesi” ile anılan belgenin dayanağı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin ve 1 adet hakediş raporunun (12.10.2017 tarihli ve 7 ARA nolu) sunulduğu, kısmi kabul öngörülmeyen işlerde alt yükleniciye iş deneyim  belgesi düzenlenebilmesi için, alt yüklenicinin taahhüt ettiği iş bölümünün tamamen  bitirilmesi ve asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartlarının birlikte arandığı, davacıların sunmuş olduğu alt yüklenici iş deneyim belgesine konu işte kısmi kabul yapılmasının öngörülmediği, asıl sözleşmeye esas işin geçici kabul/tasfiye tarihi bilgisinin sunulan  alt yüklenici iş bitirme belgesinde bulunmadığı, bu itibarla asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılmadığı anlaşıldığından, mevzuatta ve ihale dökümanında belirtilen nitelikte alt yüklenici iş deneyim belgesi sunulmadığından bahisle davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen  gerekçelerle  dava  konusu  Kurul  kararı  hukuka  uygun  bulunarak  davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN  İDDİALARI            : Davacılar tarafından, iş bitirme belgesine konu işe ilişkin geçici kabulün yapılmamasında kusurları bulunmadığı, ihale dokümanında kısmi kabul yapılamayacağına dair yasaklayıcı bir düzenleme bulunmadığı, iş bitirme belgesinde geçici kabul/tasfiye tarihinin bulunmamasının davalı idarenin kusurundan kaynaklandığı, anılan eksikliğin Kamu İhale Kanunu’nun 37/2. maddesi uyarınca tamamlatılabileceği, iş deneyim belgesinin ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından verildiği, Kurul kararı ile kamu zararına sebep olunduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, iş bitirme belgesine konu işe ait sözleşmede yer alan düzenlemelerden kısmi kabul yapılmasının öngörülmediği, alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için asıl işe ilişkin geçici kabulün yapılmadığı durumlarda dokümanda düzenlenmiş olması şartıyla işin alt yükleniciye yaptırılan bölümüne ilişkin kısmi kabulün yapılmış olması gerektiği, teklif kapsamında sunulacak belgelerin  eksiksiz  şekilde temin edilmesinin isteklilerin sorumluluğunda olduğu, belgeye konu işin niteliği itibarıyla kısmi kabul yapılmasına uygun olmadığı, asıl işin geçici kabulünün de yapılmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ABDULLAH ATAY’IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce,  Tetkik  Hâkiminin  açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

 1. Davacıların temyiz isteminin reddine,
 2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 18/01/2019 tarih ve E:2018/2319, K:2019/171 sayılı temyize  konu  kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
 3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,
 4. Posta giderleri avansından artan tutarın davacılara iadesine,
 5. Kullanılmayan 73,10-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacılara iadesine,
 6. Dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,
 7. 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere),15/05/2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Yorum Ekle