Karar No              : 2020/MK-3

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/98109 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 2019/98109 ihale kayıt numaralı “36 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elpa Tem. Sos. Hizm. Bilg. İns. Kayn. Sağ. Hiz. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 26.04.2019 tarihli ve 2019/UH.I-531 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Elpa Tem. Sos. Hizm. Bilg. İns. Kayn. Sağ. Hizm. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 02.07.2019 tarihli ve E:2019/949, K:2019/1401 sayılı kararı ile dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan 26.09.2019 tarihli ve 2019/MK-298 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 26.04.2019 tarihli ve 2019/UH.I-531 sayılı kararının başvuru sahibinin 2 ve 9’uncu iddiaları bakımından itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 02.07.2019 tarihli ve E:2019/949, K:2019/1401 sayılı kararı üzerine Kurumumuzca temyiz yoluna başvurulması sonucu Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 21.11.2019 tarihli ve E:2019/3927, K:2019/3802 sayılı kararı ile “USUL YÖNÜNDEN:…Dosyanın incelenmesinden, Mahkemece dava karara bağlandıktan sonra davacı şirket temsilcisi tarafından verilen ve 27/08/2019 tarihinde İdare Mahkemesi kaydına alınan dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirildiği anlaşıldığından, anılan dilekçe uyarınca feragat talebi hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Dosya, temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de, feragatin kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurması nedeniyle Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 02/07/2019 tarih ve E:2019/949, K: 2019/1401 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca BOZULMASINA,

2. FERAGAT NEDENİYLE DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA…” kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.09.2019 tarihli ve 2019/MK-298 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 26.04.2019 tarihli ve 2019/UH.I-531 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle