Karar No              : 2019/MK-204

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/692704 İhale Kayıt Numaralı “Eryaman Hizmetevleri Çevre Düzenlemesi Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2018/692704 ihale kayıt numaralı “Eryaman Hizmetevleri Çevre Düzenlemesi Yapılması” ihalesine ilişkin olarak, ONH İnşaat ve Taahhüt A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.03.2019 tarihli ve 2019/UY.II-389 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Ergezen Yapı Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18.İdare Mahkemesinin 29.05.2019 tarihli E:2019/729, K:2019/1231 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta, başvuru sahibi ONH şirketinin itirazen şikâyet başvurusunda yaptığı itiraz ve şikâyetlerin ihale dokümanına yönelik olduğu, teklif dosyası kapsamında, İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği belirtilen belgeleri ve Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında belirtilen belgeleri sunmadığı, söz konusu isteklinin 23.01.2019 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 24.01.2019 tarihinde ihalesi yapılan işe ilişkin olarak anılan isteklinin ihale dokümanına yönelik mevzuat uyarınca ihale tarihinden üç işgünü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusu yapması gerekirken, ihale tarihinden sonra 13.02.2019 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, ayrıca incelenen ihalede 8 isteklinin İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği belirtilen belgeleri, 9 isteklinin Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında belirtilen belgeleri sunduğu, 4734 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ortaya çıkan, gerek Kanun gerekse ikincil mevzuat ile çelişen nitelikte olan düzenlemeler sebebiyle, hak kaybına uğrayabileceğini iddia eden kişilerin başvurması gereken yol ve başvuru şartlarının neler olduğunun mevzuatta belirtildiği, kaldı ki İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde ve Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında yer alan düzenlemede teklif dosyası kapsamında istenilen belgelerin sunulması gerekliliğinin açıkça belirtildiği, bu Teknik Şartnamelere yönelik olarak süresinde bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, dolayısıyla ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler uyarınca tekliflerin oluşturulması gerektiği dikkate alındığında, ihalenin mevcut doküman üzerinden sonuçlandırılması gerektiğinden düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesi dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 20.03.2019 tarihli ve 2019/UY.II-389 sayılı kararının tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili bölümünün iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle