Karar No              : 2020/MK-26

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/354240 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Avrupa 1 Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı Sistemlerinin Görüntülenmesi Ve Temizlenmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/354240 ihale kayıt numaralı “2019 Yılı Avrupa 1 Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı Sistemlerinin Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak, Pam İnşaat ve Turizm Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.10.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1341 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Pam İnşaat ve Turizm Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 25.12.2019 tarihli ve E:2019/2080, K:2019/2556 sayılı kararında “… 4734 sayılı Kanun ve yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli veya istekli olabileceklerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri açıktır. Dava konusu ihale dokümanını EKAP üzerinden temin eden davacı şirket de, gerek 4734 sayılı Kanun ve gerekse ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca istekli olabilecekler kapsamında bulunduğundan, dava konusu ihalenin üzerinde kalıp kalmadığına yahut teklifinin değerlendirmeye alınıp alınmadığına bakılmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmelidir.

 Bu durumda; uyuşmazlık konusu ihale için istekli olabilecekler konumunda bulunan davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, herhangi bir hak kaybına veya zarara uğramadığı ve uğrama ihtimalinin de olmadığından bahisle başvurunun reddine ilişkin olarak alınan dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. …” gerekçesi belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-Kamu İhale Kurulunun 16.10.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1341 sayılı kararının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle