Karar No              : 2019/MK-288

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/165293 İhale Kayıt Numaralı “2 Aylık Kit Karşılığı Koagülometre Cihazı Kullanımı Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/165293 ihale kayıt numaralı “2 Aylık Kit Karşılığı Koagülometre Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.05.2019 tarihli ve 2019/UM.IV-557 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 08.08.2019 tarihli E:2019/976 sayılı kararında “…Bakılan uyuşmazlıkta, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün “2 Aylık Kit Karşılığı Koagülometre Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine katılarak istekli olan davacı şirketin, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükümleri gereğince ihaledeki tekliflerin değerlendirilmesi ve İhalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlemlere karşı şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapma ehliyetinin bulunduğu anlaşıldığından, ihalenin üzerinde bırakıldığı diğer isteklinin teklifinin değerlendirilmesi ve ihalenin bu şirket üzerinde bırakılmasına yönelik olarak yaptığı itirazen şikayet başvurusunun ehliyetli olmadığı gerekçesiyle reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu işlemin ihaleye ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden…” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 08.05.2019 tarihli ve 2019/UM.IV-557 sayılı kararının iptaline,

2-  Başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle