Karar No              : 2017/MK-489

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/96608 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2013/96608 ihale kayıtlı numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aksaray Anadolu Özel Güvenlik ve Eğt. Hiz. Tekno. End. Güv. Sis. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 13.11.2013 tarihli ve 2013/UH.IV-4295 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Aksaray Anadolu Özel Güvenlik ve Eğt. Hiz. Tekno. End. Güv. Sis. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 29.05.2014 tarihli ve E:2013/1709, K:2014/659 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

Ankara 2. İdare Mahkemesinin anılan kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.10.2017 tarihli ve E:2014/4167, K:2017/2697 sayılı kararında “Anayasa’nın 40. maddesindeki düzenleme ile son derece dağınık mevzuat karşısında idarelere, ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğünün getirildiği ve bu durumun hak arama, hak ve hürriyetlerinin korunması ve idarenin denetlenmesi yönünden zorunlu olduğu, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilmesi halinin ilgili kişilerin mağduriyetlerine yol açabileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, davacı şirketin yanlış bir yol izlemesinin kendi hatasından değil, idarenin yanlış yönlendirmesinden kaynaklandığı, dava konusu ihaleyi yapan idarece davacı şirkete tebliğ edilen belgede yer alan usule göre hak arama yoluna başvuran davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerektiğinden, Kamu İhale Kurumu tarafından itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 29.05.2014 tarih ve E:2013/1709, K:2014/659 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulu’nun 13.11.2013 tarihli ve 2013/UH.IV-4295 sayılı kararının iptaline,

2- Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuruya ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle