Karar No              : 2017/MK-486

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/567900 İhale Kayıt Numaralı “Karaman-5Bölge Hd Devlet Yolu Sertavul Tüneli Ve Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Ve Bsk İşleri Yol” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/567900 ihale kayıt numaralı “Karaman 5. Bölge HD Devlet Yolu Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK İşleri Yol Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak TBM Yapı Emlak İnş. Taah. Turz. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.- Farsel İnş. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 05.04.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1020 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı ortak girişim tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 12.06.2017 tarihli ve E:2017/1196, K: 2017/1526 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen, 26.07.2017 tarihli ve 2017/MK-310 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 05.04.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1020 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idare tarafından “TBM Yapı Emlak İnşaat Taah. Turz. Taş. Gıda San. ve Tic. SH. PK.” ile “TBM Yapı Emlak İnş. Taah. Turz. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin aralarında organik bağ bulunup aynı şirketler olup olmadıkları tespit edildikten sonra başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirilmesini teminen 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Ankara 18. İdare Mahkemesinin söz konusu kararı üzerine, Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur. Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.10.2017 tarih ve E:2017/1765, K:2017/2553 sayılı kararı ile “…Açıklanan nedenlerle, dosya temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de feragat kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurduğundan, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin E:2017/1196, K: 2017/1526 sayılı kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına; dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, …” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 26.07.2017 tarihli ve 2017/MK-310 sayılı kararının iptaline,

2- Danıştay Onüçüncü Dairesinin anılan kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 05.04.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1020 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle