Karar No              : 2019/MK-173

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/36696 İhale Kayıt Numaralı “Malatya İli Doğanşehir İlçesi 8 Derslikli Kurucaova İlköğretim Okulu Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan 2018/36696 ihale kayıt numaralı “Malatya İli Doğanşehir İlçesi 8 Derslikli Kurucaova İlköğretim Okulu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Baysaklar İnş. Mad. Gıda. Nat. Trz. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.06.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1163 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından 11.10.2018 tarihli ve E:2018/1466, K:2018/2253 sayı ile davanın reddine karar verildiği, davacı tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.02.2019 tarihinde verdiği E:2018/4015 K:2019/408 sayılı kararda “Olayda, Elazığ Valiliği’nin 20/03/2018 tarih ve 390474 sayılı yazısıyla ihale üzerinde kalan davacı şirketin yetkili temsilcisi olan Caner ÖZKAN’ın FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi olduğu önce Malatya Valiliği’ne, daha sonra ihaleyi gerçekleştiren idareye bildirilmiştir. Bu belgede yer alan bilgiye dayanılarak ihale komisyonu tarafından düzeltici işlem tesis edilerek davacı firma ihale dışı bırakılmıştır. Sonrasında ise, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 03/04/2018 tarih Soruşturma No:2018/6219 sayılı kararıyla, Caner ÖZKAN hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, bu durum Elazığ Valiliği tarafından 14/05/2018 tarih ve 414 sayılı yazı ile Malatya Valiliği’ne iletilmiş ve Malatya Valiliği’nce 18/05/2018 tarih ve 8708 sayılı yazıyla ihaleyi yapan idareye bildirilmiştir. Söz konusu yazıdan önce davacı tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar sunulmuş, fakat ihale komisyonu tarafından düzeltici işlem yapılmasına gerek görülmemiştir.

Bu durumda, her ne kadar ihale tarihinde adli soruşturma olsa da, uyuşmazlığa konu ihale kapsamında davacı şirket yetkilisi Caner ÖZKAN’ın 4734 sayılı Kanun’un 11/g maddesinde belirtilen terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu gösteren herhangi bir bilgi veya belge olmaması, hakkında yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve söz konusu kararın şikayet ve itirazen şikayet aşamalarında sunulmuş olmasına rağmen dikkate alınmaması, dava konusu işlemi sebep unsuru yönünden hukuka aykırı hale getirdiğinden davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.06.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1163 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle