Karar No              : 2020/MK-35

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/479214 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama, Nakli Ve Kent Temizliği İçin Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Eyüpsultan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/479214 ihale kayıt numaralı “Çöp Toplama, Nakli Ve Kent Temizliği İçin Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak, Taksim Taahhüt Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1633 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Taksim Taah. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30.01.2020 tarihli E:2019/2382/, K:2020/206 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta davacı şirketin, ihale sürecindeki işlemi 05/11/2019 tarihinde öğrendiği ve 14/11/2019 tarihli şikayet başvurusunu ihaleyi yapan idarenin 15/11/2019 tarihli kararı ile uygun bulmadığı ve aynı tarihte şikayetin uygun bulunmadığı bildirilmesi üzerine başvuru süresi içerisinde şikayet dilekçesi ile idarenin şikayet üzerine verdiği cevabı ve diğer belgeleri de ekleyerek 25.11.2019 tarihinde davalı kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu dilekçesinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve tekliflerinin değerlendirilmesi ile ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlerde ihale mevzuatına aykırılık bulunduğu gerekçesiyle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ancak şikayet başvurularının idarece yerinde bulunmadığı, şikayet başvurularının bir örneğinin ekte sunulduğu, şikayet başvurularında belirtilen hususların ihale mevzuatınca incelenmesi gerektiği ifadelerine yer vererek itirazen şikayet dilekçesi ekine idareye verdiği şikayet başvurusu dilekçesini ve şikayet üzerine idarece verilen cevabı da eklediği hususunda ihtilaf yoktur. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, davalı kuruma yapılan itirazen şikayetin, dilekçe ve mevzuatta dilekçe ekinde verilmesi gerektiği öngörülen bilgi ve belgelerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılarak, davacı şirketin itirazen şikayet dilekçesinde atıfta bulunduğu şikayet başvurusu incelendiğinde, başvuruda bulunulan hususların somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunan sebepleri ile birlikte, işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun açıkça belirtildiği, dolayısıyla dava konusu itirazen şikayet dilekçesinin de somut bir hukuka aykırılık iddiasını ve bu iddiaya ilişkin delilleri içerdiği görülmüştür. Bu durumda, davacının itirazen şikayet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin, 4734 sayılı Kanuna uygun olduğu, davacının itirazen şikayet başvurusu üzerine, bilgi ve belgelerin esasının incelenerek sonuçlandırılması gerekirken itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle  dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1633 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle