Karar No              : 2019/MK-347

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/181648 İhale Kayıt Numaralı “Selim Kağızman Ayrım-Kars-Susuz Şelale Kavşağı Yolunda Muhtelif Kavşakların Yapılması Ve Üstyapı Yenileme Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/181648 ihale kayıt numaralı “Selim Kağızman Ayrım-Kars-Susuz Şelale Kavşağı Yolunda Muhtelif Kavşakların Yapılması ve Üstyapı Yenileme Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Olgun Gür İnş. Taah. Mim. Müh. İnş. Malz. Çevre Dan. Mak. Tic. ve San. Ano. Şti.-Çakıroğlu  Petr. ve Ürünl. İnş. Taah. Mad. Hazır Beton Ürt. Tesi. Ağır Yük Taş. ve Asfalt.  San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.08.2019 tarihli ve 2019/UY.II-907 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Olgun Gür İnş. Taah. Mim. Müh. İnş. Malz. Çevre Dan. Mak. Tic. ve San. Ano. Şti.-Çakıroğlu   Petr. ve Ürünl. İnş. Taah. Mad. Hazır Beton Ürt. Tesi. Ağır Yük Taş. ve Asfalt.  San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 08.11.2019 tarihli E:2019/1829 sayılı kararında “Davacıların itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmesinden:

2) Davacıların  “İdarece aşın düşük teklif açıklamalarının, “Û7.005K-DEPO (Mort-5000 m)” ile “07,006/K-ARİYET (Mort:24,25 Km)” nakliye girdilerinin fiyat teklifi ile açıklanamayacağı gerekçesiyle uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu, zira nakliye girdilerinin açıklanmasına yönelik fiyat teklifi sunulmayacağına ilişkin mevzuatta bir hüküm bulunmadığı, muhtelif Kurul ve Danıştay kararlarında nakliye girdilerinin fiyat teklifi ile açıklanmasının kabul edildiği, ihale komisyonunca nakliyeler için alınan fiyat teklifinin formül ile kıyaslanıp “K” katsayısının 2019 yılı birim fiyatı olan 330,00 TL’nin altındaymış gibi gösterilmesinin kabul edilemeyeceği, çünkü fiyat teklifinde “taşınacak malzeme ve taşınacak mesafe” belirtilerek tek fiyat alındığından K katsayısının geçerliliğinin bulunmadığı” şeklindeki ikinci iddiasının değerlendirilmesinden:

Olayda, teklif tutarı sınır değerin altında kalan isteklilere EKAP üzerinden 29.05.2019 tarihinde gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde, açıklanması istenen 8 iş kalemi ve bu 8 iş kalemine ilişkin analiz girdi tablolarına yer verildiği,  söz konusu tablolar içeriğinde açıklama istenilen ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin belirtildiği ve nakliye içeren analiz girdilerine ilişkin olarak da nakliye formüllerine yer verildiği görülmektedir,

Diğer taraftan, analiz girdileri tablosunda, “07.005K-DEPO (Mort-5000 m) ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazı”  girdisi için F= 0.00034*K* (karekök)M-0,0034*K, ”07,006/K-ARİYET (Mort:24,25’ Km), ariyet ocağından dolguya malzeme nakli’’ girdisi için, F=K*(0,00014*M+0,02) -0,0034*K formüllerine yer verildiği, davacı şirketler tarafından ‘07.005K-DEPO (Mort-5000 m)  ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazı” girdisi için 4,50 TL birim fiyat öngörüldüğü. “07.006/K-ARİYET (Mort:24,25 Km) ariyet ocağından dolguya malzeme nakli” girdisi için 9,50 TL birim fiyat teklif edildiği, her iki analiz girdisinin birim fiyatının da Solakoğlu Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen fiyat teklifleri ile tevsik edildiği görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince açıklanması istenen 07.005K-DEPO (Mort-5000 m) ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazı ve 07.006/K-ARİYET (Mort:24,25 Km) ariyet ocağından dolguya malzeme nakli girdileri için idarece öngörülen nakliye formülü kullanılarak açıklamaların yapılması gerekirken fiyat teklifi ile gerçekleştirilen açıklamanın idarece verilen analiz formatına uygun olmadığı anlaşıldığından, davacı şirketlerin bu iddialarının yerinde görülmemesine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Nitekim, Danıştay 13. Dairesinin 26.09.2018 tarih ve E:2018/2429 K:201 8/2624 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının davacı şirketlerin 1. iddiasının yerinde görülmemesine ilişkin kısmının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, dava konusu  Kamu İhale Kurulu kararının davacı şirketlerin 2. iddiasının yerinde görülmemesine ilişkin kısmı yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine,” ifadelerine yer verilerek dava konusu işlemin birinci iddiasına ilişkin kısımda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 08.08.2019 tarihli ve 2019/UY.II-907 sayılı kararının birinci iddiasına ilişkin kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle