Yönetmeliğin 16. Maddesinde yapılan değişiklikle ihale ve ön yeterlik dokümanlarının EKAP üzerinden indirilmesinde e-imza şartı kaldırılarak ihale sürecinin kolaylaştırılması amaçlandı.

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde eklenen 4. Fıkrayla ihale sürecinde teknik sorunlar sebebiyle EKAP üzerinden işlem yapılamaması durumunda işlemlerin yürütülebilmesi ve hak kaybının önlenebilmesi için Kamu İhale Kurumunun gerekli tedbirleri almaya yetkili olduğu vurgulanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK022.B/EKAP numaralı Elektronik Eksiltmeye Davet Formunda yer alan 14 numaralı madde değiştirilerek bir önceki madde uyarınca Kamu İhale Kurumunun işlemler yapmaya yetkili olduğu ibaresi getirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan “e-imza kullanarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi ile” ibaresi eklenmiş, 4.2 nci maddesinde yer alan “e-imza kullanarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 22.5 inci maddesi değiştirilerek elektronik ihale sürecinde aksaklık olması durumunda Kamu İhale Kurumunun müdahale yetkisi olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak yapılan değişikliklerle idare tarafından ihale dokümanının indirilmesinde e-imza zorunluluğunu kaldırarak ihale sürecini yalınlaştırma çabasının yanı sıra elektronik ihale sisteminde meydana gelebilecek aksaklıklara ve olası hak kayıplarına anında müdahale etme yetkisinin Kamu İhale Kurumunda olduğu vurgulanmış bulunmaktadır.

Yorum Ekle