idareler ihale konusu işin ihtiyacının ve niteliklerinin belirlenmesinde belli bir serbestiye sahiptir

Karar No              : 2022/UH.I-668

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/236470 İhale Kayıt Numaralı “İlçemiz Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Depo Sahasına Nakli İşinde Kullanılmak Üzere Sürücüsüz Muhtelif Araç ve İş Makinası Kiralanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Onikişubat Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 25.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İlçemiz Sınırları İçerisinde Çöp Toplama ve Depo Sahasına Nakli İşinde Kullanılmak Üzere Sürücüsüz Muhtelif Araç ve İş Makinası Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Barut Tem. Yemek Nak. İnş. ve Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.05.2022 tarih ve 21488 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/457 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

7) İhale konusu iş kapsamında yer alan ilaçlama işinin ayrı uzmanlık gerektiren, TS 8358 gibi farklı kalite ve standartlara tabi olan, mümessil müdür nezaretinde gerçekleştirilmesi gereken, çevre ve halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olan, gerçekleştirilme yöntemi ve tekniği bakımından kentsel temizlik işlerinden farklı nitelikte bir iş olduğundan  “Büyük İlaçlama Tertibatlı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (18 Adet)” ile “Küçük İlaçlama Tertibatlı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (20 Adet)” iş kalemlerinin bu ihale kapsamında yer almaması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin miktarı “ilçemiz sınırları içerisinde çöp toplama ve depo sahasına nakli işinde kullanılmak üzere toplam 41808 vardiya (64 adet) sürücüsüz muhtelif araç ve iş makinası kiralanması” şeklinde düzenlenmiş,

Anılan Şartname’nin ekinde iş kapsamında kiralanacak araçlara ilişkin olarak düzenlenen tabloda “

Teknik Şartname’nin “İhalenin Kapsamı” başlıklı 3’üncü maddesinde “ Onikişubat Belediyesi İlçe sınırları içerisinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli, meydan, bulvar, cadde, sokak ve parkların makine ile süpürülmesi, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, cadde ve sokaklara terkedilmiş kaba atıklar ile tadilat sonucu çıkan moloz ve inşaat atıklarının toplanması ve nakli, boş arsaların, semt pazarlarının, rekreasyon alanların, atık ve cürufların kepçeler ile toplanması, nakli, yolların süpürülmesi, konteynırların yıkanması, iş organizasyonu ve saha denetimlerinin yapılması işleri için araç kiralama hizmet alımıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale konusu işin kapsamına ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde belediye sınırları içerisinde evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli ile meydan, bulvar, cadde, sokak, park, moloz ve inşaat atıkları, boş arsalar, semt pazarları, rekreasyon alanları ve yolların temizlenmesinin yanı sıra çöp alanlarının ve konteynırlarının dezenfeksiyon işlerinin de yer aldığı belirlenmiş, söz konusu işlerin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılması gereken araçlara ve teknik özelliklerine ilişkin bilgilere hem İdari Şartname’de hem de Teknik Şartname’de yer verildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak alımlarda, Kanun’un 5’inci maddesindeki rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gereği olarak; ihaleye konu edilen işlerin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını tam ve etkin olarak karşılayacak şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla idarelerce ihale edilecek işin kapsamında yer alan iş kalemleri belirlenirken öncelikle ihtiyacın tam olarak tespit edilmesi ve bu ihtiyacın uygun şartlarda gerçekleştirilebilmesini teminen ihale konusu alımın veya hizmetin niteliklerinin ve miktarının göz önünde bulundurulması gerektiği, idarelerin ihale dokümanında belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında takdir yetkisi ve hakkı bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, idarelerin gerek ihtiyacı olan hizmetin tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip olduğu açıktır.

Yapılan inceleme neticesinde ihale konusu işte çöplerin toplaması, nakli ile kent temizliği işlerinin haricinde çöp alanlarının dezenfekte edilmesine yönelik faaliyetlerin de yer aldığı, dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 18 adet büyük ilaçlama tertibatlı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ile 20 adet küçük ilaçlama tertibatlı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun kiralanması işinin mevcut ihale kapsamına alınmasının idarece uygun görüldüğü, bu noktada idarece yapılan söz konusu belirlemelerin verimliliğe ve fonksiyonelliğe yönelik olarak ihtiyaçlarına uygun alım yapma hususundaki takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı değerlendirildiğinden, söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

Paylaş:
YAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ