Yüklenici Tarafından Teslim Edilecek Donanımların Teknik Şartname’de Yer Alan Teknik Özelliklere Sahip Olup Olmadığının Denetlenmesi

Karar No              : 2021/UH.II-1277

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin 18.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.02.2021 tarih ve 5208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 07.05.2021 tarihli ve 2021/MK-183 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/212-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Teknik Şartname’nin 5.1.7’nci maddesinde yer alan %1 oranının %100 olarak uygulanması gerektiği, söz konusu hali ile şeffaflık ilkesine aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Çalışma Takvimi” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1.7.Teslim edilen donanımlardan en az %1 (yüzde bir) sayıda örnekler alınacak ve bu örnekler en geç 5 (beş) takvim günü içinde İDARE tarafından değerlendirilecek olup bu donanımların işbu teknik şartnamede tarif edilen teknik özelliklerde olup olmadıkları raporlanacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Donanımlar ve Genel Hükümler” başlıklı 15.1’inci maddesinde “15.1.1. İşin başlama tarihinden itibaren iş programı kapsamında yüklenici tarafından aşağıdaki donanım (Donanım Listesi Tablosu) ve yazılımlar tedarik edilerek montaj ve kurulum işlemleri yapılacak, işletme aşaması başlama tarihine kadar hazır hale getirilecek ve işletme aşaması başlama tarihi itibariyle işletmeye alınacaktır.

Tablo 3: Donanım Listesi Tablosu

Sıra No

Donanım

Açıklama

Miktar (Adet)

1

Validatör

Otobüs Validatörü

1.900

2

Validatör

Turnike Validatörü

420

3

Sürücü Kontrol Paneli1

ESHOT

1.850

4

Denetim Cihazı

Gittiğin Kadar Öde Sistemi İçin

20

5

Harddisk

TVM’lerde Kullanılmak Üzere

174

6

TVM

Bayi Ağında Kullanılacak

25

7

SAM Kart

İzmirim Kart Güvenliği İçin

5.000

8

Dolum Cihazı

Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’nde Kullanılmak Üzere

25

9

Dolum Cihazı

TELEFERİK Ücret İadesi İçin

1

10

SAM Kart Yuvası Olan Kart Okuyucu

BİSİM istasyonlarında kullanılmak Üzere

60

1: YÜKLENİCİ’nin getireceği validatör, şartnamede belirtilen sürücü kontrol panelinin fonksiyonlarını bütünleşik olarak yerine getiriyorsa; ayrıca sürücü kontrol paneli kullanılmasına gerek yoktur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Doküman düzenlemelerinden, “Donanım Listesi Tablosu”nda belirtilen donanımların idareye teslim edilmesinin istendiği, teslim edilen donanımlardan rastgele en az %1 sayıda örnek alınarak idare tarafından en geç 5 gün içinde değerlendirileceği ve bu donanımların Teknik Şartname’de tarif edilen teknik özelliklerde olup olmadıklarının raporlanacağı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, teslim edilen donanımların en az %1’i denilmek suretiyle tüm örneklerin değerlendirilebilecek olma ihtimalinin de söz konusu olduğu, anılan düzenlemenin, yüklenici tarafından teslim edilecek donanımların Teknik Şartname’de yer alan teknik özelliklere sahip olup olmadığının denetlenmesi ve buna ilişkin değerlendirmenin uygun sürede yapabilmesi amacını taşıdığı ve söz konusu yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu, düzenlemenin ihaleye katılım ve teklif sunulmasına ilişkin olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle