Karar No              : 2022/UH.II-86

Başvuruya Konu İhale:

2021/728774 İhale Kayıt Numaralı “Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde Kalan Yabancılar İçin 2022 Yılı 64 Kişilik 365 Gün 3 Öğün Toplam 70080 Öğün Yemek Alımı İşi” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 10.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde Kalan Yabancılar İçin 2022 Yılı 64 Kişilik 365 Gün 3 Öğün Toplam 70080 Öğün Yemek Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Orkidem Kur. Yem. Tic. Ltd. Şti.nin 03.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.12.2021 tarih ve 59198 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2085 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale dokümanında yer alan bazı düzenlemelere ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarece bir çok hususun düzeltilerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği ve zeyilname düzenlendiği, anılan zeyilnamenin doküman alanlara 06.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği ve zeyilname sonrası ihalenin 10.12.2021 tarihine ertelendiğinin bildirildiği, ancak ihale tarihine on günden az süre kalması nedeniyle zeyilnamenin yeni ihale tarihinden en az on gün önce isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde bildirilmesi gerektiği, ihale tarihinin zeyilname bildirimini izleyen günden itibaren en az on gün sonrasına verilmesi gerektiği, dolayısıyla idarece ihale tarihinin 10.12.2021 tarihine ertelenmesinin mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale veya son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Dokümana ilişkin hususlar” başlıklı 15’inci maddesinde “15.1. Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.” açıklaması,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayetin sonuçlandırılması” başlıklı 7’nci maddesinde “…(3) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esas olup, ilan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ve dokümanda değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

(4) Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli olabilecekler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanın ilana yansımayan hükümlerine ilişkin olarak değişikliklerin yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenerek, bu zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı EKAP e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilmesi gerekmektedir.

(6) İhale veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurularında; a) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha fazla süre olan hallerde; idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Bu durumda düzenlenen zeyilnamenin ihale veya son başvuru gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir. b) Zeyilnamenin istekli olabileceklere tebliğini sağlama açısından ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalan hallerde; idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Bu durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenir ve zeyilname şekilde dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

(7) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha az süre kalan hallerde önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebileceği gibi, dokümanda değişiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir. Birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilname ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde şekilde dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına bildirilir.

(8) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

 (9) Ancak, zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle ilanda da değişiklik yapılması gereken hallerde, ilanda düzeltme yapma süresi geçmiş ise Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca yeniden ilan yapılması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. a) İhale kayıt numarası: 2021/728774

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 10.12.2021 Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale dokümanında değişiklik yapılması” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’a kaydedilir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-tekliflerini silmek suretiyle geri çekerek, yeniden e-teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından 03.12.2021 tarihinde idareye yapılan dokümana yönelik şikâyet başvurusu üzerine düzenlenen zeyilnamede Teknik Şartname’de değişiklik yapıldığı ve anılan zeyilnamenin doküman alanlara 06.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, zeyilname içeriğinde değişiklik yapılan Teknik Şartname düzenlemelerine ve ertelenen ihale tarihine yer verildiği, 09.12.2021 olan ihale tarihinin 10.12.2021 tarihine ertelendiği tespit edilmiştir.

İdari Şartname’de ihale tarihine ilişkin yapılan değişikliğin 

şeklinde olduğu görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre ihale ilânı yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda önceki ilanların geçersiz sayılarak yeniden ilan yapılması gerektiği, fakat teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabileceği, bu değişikliğe ait zeyilnamenin EKAP’a yükleneceği ve ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulursa ihalenin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebileceği, şikayet üzerine yapılan incelemede idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde ise, zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı kalınmadan ihale tarihine kadar zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabileceği, zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale tarihi arasında on günden az süre kalmış ise ihale tarihinin ertelenmesinin zorunlu olduğu, bu ertelemenin sadece bir defa yapılabileceği ve yeni ihale tarihinin zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanında değişiklik sonucunda idarece istekli olabileceklere verilen süre uzatımındaki amacın ihale dokümanına uygun olarak teklif hazırlanması olduğu, anılan nedenle söz konusu zeyilnamenin isteklilere bildirilmesi ile ihale tarihi arasında istekliler tarafından ihale dokümanına uygun olarak teklif hazırlanmasına imkan verecek şekilde en az on günlük bir sürenin bulunması gerektiği, söz konusu zeyilname incelendiğinde, bazı gıda maddelerinin gramajlarına ilişkin yapılan değişikliklerin ve Teknik Şartname’ye diyet yemeğinin bedelinin birim fiyatında gösterilen normal öğün (Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği) üzerinden fiyatlandırılacağına ilişkin yapılan eklemenin istekliler tarafından tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek düzenlemeler olduğu, bu nedenle, idarece zeyilnamenin isteklilere bildirilmesi ile ihale tarihi arasında en az on günlük bir sürenin bulunması gerektiği düzenlemesine aykırı olarak yapılan işlemde mevzuata uygunluk bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.