Karar No              : 2022/UH.I-332

Başvuruya Konu İhale:

2022/24223 İhale Kayıt Numaralı “Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli ile Cadde ve Sokakların Makine ile Süpürülmesi, Yıkanması, Kamusal Alanların Temizlenmesi Kent Temizliği Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Sarıyer Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 15.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli ile Cadde ve Sokakların Makine ile Süpürülmesi, Yıkanması, Kamusal Alanların Temizlenmesi Kent Temizliği Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İsa Araç Kiralama Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 09.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.02.2022 tarih ve 8886 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/203 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde belirtilen araçların aksiyon giderlerinin yüklenici tarafından karşılanması gerektiği şeklinde düzenlemelere yer verilmesine rağmen, anılan giderlere ilişkin birim fiyat cetvelinde ayrı satırlar açılmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde yapılan düzenlemenin istekliler açısından sağlıklı teklif verilmesine engel olacağı ve teklif fiyatları arasında anormal farklar yaratacağı ve farklı nitelikteki iş kalemlerinin aynı iş kalemi altında birleştirilmesinin düzgün bir iş artışı ve iş eksilişine imkan vermeyeceği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. Teknik Şartname’de belirtilen makine ve ekipmanların amortisman, yedek parça, tamir, bakım, onarım, sigorta, kasko, vergi, akaryakıt (binek araç, combi kamyonetler, çift kabin 4×2 pick-up, 13+1 Kişilik Minibüsün akaryakıtları hariç) yağ vb. giderleri ile Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde yükleniciye ait olduğu ve yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderler teklif birim fiyata dahil edilecektir.

Tüm araçlarda dizel yakıt kullanılacaktır.

İhale dokümanında idareye ait olduğu açıkça belirtilmeyen tüm giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.1.2 DİĞER GİDERLER

İdare tarafından verilen şantiye alanının yüklenici tarafından kullanılması esnasında taşınmazların bakımı, atölyede işletme ve malzeme masrafları, elektrik, doğalgaz, telefon vb. yüklenicinin kullanımından kaynaklanan giderler ile Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde yazılı olan giderler (1’inci alt maddesi hariç)  teklif fiyata dahildir.

Tüm araçlarda kullanılacak su ve deterjanlar idare tarafından verilecektir.

Tüm araçlar (Otomatik Vites Binek Araç, Combi Kamyonetler, Çift Kabin 4×2 Pick-Up Kamyonet ve 13+1 Kişilik Minibüs hariç) vardiya usulü çalışacak olup, her vardiya 8 saat üzerinden hesaplanacaktır. Araçların çalışma saatleri ve vardiyaları idare tarafından hazırlanan çalışma programına göre belirlenecektir.

Her aracın giydirme ve araç takip sistemi gideri ve araçlara ait diğer giderler  o aracın iş kalemleri içinde değerlendirilecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu Şartname; Sarıyer Belediyesi sınırları içerisinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli, meydan, cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi, yıkanarak temizlenmesi, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, cadde ve sokaklara terkedilmiş kaba atıklar ile semt pazarlarının temizlenmesi işlemi için ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanları ile iş makinelerinin temin edilmesi ve çalıştırılmasına yönelik genel ve araçların teknik özelliklerini kapsar. “ düzenlemesi,

Yine anılan Şartname’nin “Genel Bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde“ …11)Temin edilecek araçlardan 20 Ton Kapasiteli Katı Atık Aracı, Combi Kamyonetler, Binek Araçlar ile Çift Kabin 4×2 Pick-Up Kamyonet’de birer adet OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) veya HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) cihazı takılı olacaktır.

12)Araçların tamamında araç takip sistemi bulunacak ve entegresi ile kurulumu ve çalıştırılmasına ait tüm masrafları yükleniciye ait olacaktır. Araç takip sistemi işe başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde takılmış ve kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır.

14)Yüklenici idarenin hizmetine sunacağı tüm hizmet araçlarının iki yanına idarece tespit edilen veya idarenin uygun görerek onayladığı şekil ve standartlarda, (kurum amblemi, yazı, resim veya afiş vb. tasarımı) 1.000 m2’lik araç giydirmelerini, idarenin sözlü veya yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yapmak zorundadır. Çöp kamyonları, arazözler, konteyner yıkama aracı, süpürge araçlarının her iki cephesine ithal PVC malzemeden üretilmiş vinil giydirme uygulanacak, diğer araçlarda ise Belediyenin logosu ve adı yazılı olacaktır. Sözleşme süresi boyunca 1 (bir) kere giydirme yapılacaktır. Bu giderlerin tamamı teklif fiyata dâhil olacaktır.“ düzenlemesi yapılmıştır.

İhale dokümanı kapsamında yapılan incelemede, ihale konusu işin Sarıyer Belediyesi sınırları içerisinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli, meydan, cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi, yıkanarak temizlenmesi, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, cadde ve sokaklara terkedilmiş kaba atıklar ile semt pazarlarının temizlenmesi işlemi için ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanları ile iş makinelerinin temin edilmesi ve çalıştırılması işi olduğu, söz konusu hizmet alımı işinde, bir kısım aracın gün ve bir kısım aracın ise ay maliyeti üzerinden tekliflerin oluşturulacağı, bu çerçevede iddiaya konu edilen araçların yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen ve ihale dokümanında idareye ait olduğu açıkça belirtilmeyen tüm giderlerin teklif fiyata dahil edileceği ve ayrıca her aracın giydirme ve araç takip sistemi gideri ile araçlara ait diğer giderlerin de  o aracın iş kalemleri içinde değerlendirileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen doküman düzenlemeleri ve maliyet unsurlarına ilişkin açıklamalar doğrultusunda yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderler ile araçların giydirme ve takip sistemi giderleri ve araçlara ait diğer giderlerin o araca ait iş kalemi içerisinde değerlendirileceği ve ayrıca hangi araçlara ilişkin araç takip sistemi kurulacağı ve giydirme yapılacağı hususları açık ve net bir şekilde belirtilmiş olup, buradan hareketle ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olması beklenen istekliler tarafından şikayete konu giderlerin ilgili iş kaleminin fiyatına yansıtılarak teklif fiyatına dahil edilebileceği, dolayısıyla anılan maliyet kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.