Karar No              : 2021/UH.II-1979

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/441114 İhale Kayıt Numaralı “Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğine Göre Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci ve Velinin Okullara Taşınması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 02.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğine Göre Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci ve Velinin Okullara Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Tuzey Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.09.2021 tarih ve 45072 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1602 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Bahse konu isteklilerin teklifleri kapsamında beyan ettikleri geçici teminat mektubu tutarının teklif ettikleri tutarın %3’ünden az olduğu, söz konusu teminat mektuplarının geçerlilik süresinin İdari Şartname’de düzenlenen geçerlilik süresini karşılamadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 29.01.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde; ihale komisyonu tarafından düzenlenen “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda Kırkbeş Tur. Ser. Taş. Oto. Araç Kir. Kır. Tem. Gıd. Paz. Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin beyanda bulunmadığı ifade edilerek geçici teminatına ilişkin satırın “Uygun değil” olarak işaretlendiği tespit edilmiştir.

EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda; bahse konu ihaleye teklif veren 10 isteklinin teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosunda elektronik geçici teminat mektubu beyan ettiği,

Turland Tur. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosunun “Geçici teminat mektubu dışındaki teminatlar” satırında “Vakıf Katılım Bankası A.Ş., sorgu numarası 9875899,  İşlem Ref: -B-20210901121, 75.000,00 TL” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihalenin 1’inci ve 2’nci kısmına teklif veren Turland Tur. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosundaki geçici teminat mektubu dışındaki teminatlar satırında beyan ettiği geçici teminata ilişkin bilgilerin teyidinin idare tarafından, ilgili idarenin hesapları üzerinden teyit edilmesi ve sınır değer hesabının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Başvuruya konu edilen diğer isteklilerin ise e-teklifleri kapsamında beyan ettikleri geçici teminat mektuplarının İdari Şartname’nin 26’ncı maddesinde düzenlenen asgari kriterleri karşıladığı tespit edildiğinden; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle